Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus

 

 

Varhaiskasvatus ja esiopetus alue 8

19.03.2020

 

 

 

 

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 8

 

 

 

 

6 §

Varhaiskasvatus ja esiopetus alue 8, toimipisteiden määräaikainen sulkeminen 2. - 5.3.2020

HEL 2020-000099 T 05 01 00

Päätös

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 8 päätti sulkea määräaikaisesti seuraavat toimipisteet:

Toimipiste

Suljettu

Peruste

Päiväkoti Floora, ryhmä Kastanjakylä

2.3. ja 5.3.2020

Henkilöstövaje

Päiväkoti Floora, ryhmä Pähkinäkylä

2.3. ja 5.3.2020

Henkilöstövaje

Päiväkoti Floora, ryhmä Vaahterakylä

2.3. ja 5.3.2020

Henkilöstövaje

 

Päätöksen perustelut

Varhaiskasvatusjohtaja päätti 14.5.2019 § 39 siirtää toimivaltaansa viranhaltijoille siten, että varhaiskasvatuksen aluepäällikkö päättää oman alueensa osalta enintään viisi päivää kestävästä toimipisteiden sulkemisesta kokonaan tai osittain. Varhaiskasvatusjohtaja päättää kuitenkin useampaa kuin yhtä aluetta koskevasta samanaikaisesta koulujen loma-aikaan tapahtuvasta toimintayksiköiden sulkemisesta.

Lisätiedot

Marjatta Isotupa, hallintoassistentti, puhelin: 310 29178

marjatta.isotupa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Ao. varhaiskasvatusyksikön esimies

Henkilöstöresurssipalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 86390

 

FI02012566