Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus

 

 

Varhaiskasvatus ja esiopetus alue 8

24.11.2017

 

 

 

 

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 8

 

 

 

 

4 §

Kasko, Varhaiskasvatus ja esiopetus alue 8, toimipisteiden määräaikaiset sulkemiset 27.-29.12.2017

HEL 2017-009121 T 05 01 00

Päätös

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 8 päätti sulkea määräaikaisesti seuraavat toimipisteet:

Toimipiste

Suljettu

Peruste

Päiväkoti Aalto

27.-29.12.2017

Vähäinen asiakasmäärä

Päiväkoti Käpylinna

27.-29.12.2017

Vähäinen asiakasmäärä

Päiväkoti Arabia

27.-29.12.2017

Vähäinen asiakasmäärä

Päiväkoti Floora

27.-29.12.2017

Vähäinen asiakasmäärä

Päiväkoti Herttua

27.-29.12.2017

Vähäinen asiakasmäärä

Päiväkoti Kumpula

27.-29.12.2017

Vähäinen asiakasmäärä

Päiväkoti Niittyvilla

27.-29.12.2017

Vähäinen asiakasmäärä

Päiväkoti Nurmikko

27.-29.12.2017

Vähäinen asiakasmäärä

Päiväkoti Koskela ryhmä Koskelanpuisto

27.-29.12.2017

Vähäinen asiakasmäärä

Päiväkoti Lehdokki

27.-29.12.2017

Vähäinen asiakasmäärä

Päiväkoti Louhi

27.-29.12.2017

Vähäinen asiakasmäärä

Päiväkoti Pasila

27.-29.12.2017

Vähäinen asiakasmäärä

Päiväkoti Pikku-Duunari

27.-29.12.2017

Vähäinen asiakasmäärä

Päiväkoti Runo

27.-29.12.2017

Vähäinen asiakasmäärä

Perhepäivähoito Keskinen

27.-29.12.2017

Vähäinen asiakasmäärä

Ryhmäperhepäiväkoti Kummeli

27.-29.12.2017

Vähäinen asiakasmäärä

 

Päätöksen perustelut

Varhaiskasvatusjohtaja päätti 10.5.2017 § 2 siirtää päätösvaltaansa siten, että varhaiskasvatuksen aluepäällikkö päättää oman alueensa osalta enintään viisi päivää kestävästä toimipisteiden sulkemisesta kokonaan tai osittain ja enintään viikon kestävästä, kestoltaan korkeintaan kahden tunnin pituisesta poikkeuksesta aukioloajoissa.

Lisätiedot

Maarit Kemppainen, toimistosihteeri, puhelin: 310 56401

maarit.kemppainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Ao. varhaiskasvatusyksiköiden esimiehet

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 86390

 

FI02012566