Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus

 

 

Varhaiskasvatus ja esiopetus alue 8

14.09.2017

 

 

 

 

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 8

 

 

 

 

3 §

Kasko, Varhaiskasvatus ja esiopetus alue 8, toimipisteiden määräaikaiset sulkemiset ajalla 22.9.2017 - 13.10.2017

HEL 2017-009121 T 05 01 00

Päätös

Varhaiskasvatus- ja esiopetusalue 8:n varhaiskasvatuksen aluepäällikkö päätti sulkea määräaikaisesti seuraavat toimipisteet:

**********

Päätöksen perustelut

Varhaiskasvatusjohtaja päätti 10.5.2017 § 2 siirtää päätösvaltaansa siten, että varhaiskasvatuksen aluepäällikkö päättää oman alueensa osalta enintään viisi päivää kestävästä toimipisteiden sulkemisesta kokonaan tai osittain ja enintään viikon kestävästä, kestoltaan korkeintaan kahden tunnin pituisesta poikkeuksesta aukioloajoissa.

Lisätiedot

Sisko Vesa, toimistosihteeri, puhelin: 310 44617

sisko.vesa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Ao.yksiköiden esimiehet

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 86390

 

FI02012566