Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus

 

 

Varhaiskasvatus ja esiopetus alue 8

21.08.2017

 

 

 

 

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 8

 

 

 

 

2 §

Kasko, Varhaiskasvatus ja esiopetus alue 8, toimipisteiden määräaikaiset sulkemiset ajalla 1.9.2017 - 29.9.2017

HEL 2017-009121 T 05 01 00

Päätös

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, alue 8, päätti sulkea määrä-aikaisesti seuraavat toimipisteet:

Toimipiste

Suljettu

Peruste

Päiväkoti Aalto

1.9.2017

Kehittämispäivä

Päiväkoti Loiske

1.9.2017

Kehittämispäivä

Perhepäivähoito Keskinen

1.9.2017

Kehittämispäivä

Ryhmäperhepäiväkoti Kummeli

1.9.2017

Kehittämispäivä

Päiväkoti Tapio

4.9.2017

Kehittämispäivä

Päiväkoti Pikku-Duunari

4.9.2017

Kehittämispäivä

Päiväkoti Pasila

4.9.2017

Kehittämispäivä

Päiväkoti Koskela

15.9.2017

Kehittämispäivä

Päiväkoti Koskela, ryhmä Koskelanpuisto

15.9.2017

Kehittämispäivä

Päiväkoti Kumpula

15.9.2017

Kehittämispäivä

Päiväkoti Kasööri

15.9.2017

Kehittämispäivä

Päiväkoti Herttua

15.9.2017

Kehittämispäivä

Päiväkoti Viola

22.9.2017

Kehittämispäivä

Päiväkoti Susanna

22.9.2017

Kehittämispäivä

Päiväkoti Runo

22.9.2017

Kehittämispäivä

Päiväkoti Pääskylä

22.9.2017

Kehittämispäivä

Päiväkoti Hertta

22.9.2017

Kehittämispäivä

Päiväkoti Arabia

22.9.2017

Kehittämispäivä

Päiväkoti Floora

29.9.2017

Kehittämispäivä

Päiväkoti Floora, ryhmä Vaahterakylä

29.9.2017

Kehittämispäivä

Päiväkoti Louhi

29.9.2017

Kehittämispäivä                                                                                                                                       

 

Päätöksen perustelut

Varhaiskasvatusjohtaja päätti 10.5.2017 § 2 siirtää päätösvaltaansa siten, että varhaiskasvatuksen aluepäällikkö päättää oman alueensa osalta enintään viisi päivää kestävästä toimipisteiden sulkemisesta kokonaan tai osittain ja enintään viikon kestävästä, kestoltaan korkeintaan kahden tunnin pituisesta poikkeuksesta aukioloajoissa.

Lisätiedot

Sisko Vesa, toimistosihteeri, puhelin: 310 44617

sisko.vesa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Ao.esimiehet

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 86390

 

FI02012566