Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus

 

 

Varhaiskasvatus ja esiopetus alue 7

04.11.2020

 

 

 

 

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 7

 

 

 

 

11 §

Varhaiskasvatus ja esiopetus alue 7, toimipisteen määräaikainen sulkeminen 2.-5.11.2020

HEL 2020-000099 T 05 01 00

Päätös

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 7 päätti sulkea määräaikaisesti seuraavan toimipisteen:

Toimipiste

Suljettu

Peruste

Päiväkoti Floora, luontokerho

2.-5.11.2020

henkilöstövajaus

 

Päätöksen perustelut

Varhaiskasvatusjohtaja päätti 14.5.2019 § 39 siirtää toimivaltaansa viranhaltijoille siten, että varhaiskasvatuksen aluepäällikkö päättää oman alueensa osalta enintään viisi päivää kestävästä toimipisteiden sulkemisesta kokonaan tai osittain. Varhaiskasvatusjohtaja päättää kuitenkin useampaa kuin yhtä aluetta koskevasta samanaikaisesta koulujen loma-aikaan tapahtuvasta toimintayksiköiden sulkemisesta.

Lisätiedot

Mia Koski, hallintoassistentti, puhelin: 310 56252

janica.koski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

ao. varhaiskasvatusyksikön esihenkilö

henkilöstöresurssipalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566