Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus

 

 

Varhaiskasvatus ja esiopetus alue 4

31.01.2020

 

 

 

 

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 4

 

 

 

 

3 §

Palveluntuottaja Kamu Early Education Oy:n ilmoitus ilmoituksenvaraisesta palvelutoiminnasta

HEL 2020-001056 T 05 01 08

Päätös

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 4 päätti todeta, että palveluntuottaja Kamu Early Education Oy:n päiväkoti Kamukoti Pitäjänmäki täyttää varhaiskasvatuslain 44 §:n mukaiset varhaiskasvatukselle asetetut vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 27.8.2019 (§ 296), että yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksesta ja valvonnasta vastaavan palvelun päällikkö päättää yksityisen palveluntuottajan osalta varhaiskasvatuslain 44 §:n mukaisten varhaiskasvatukselle asetettujen vaatimusten täyttymisestä.

Lisätiedot

Katja Almusa, palveluvastaava, puhelin: 310 41138

katja.almusa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palveluntuottaja

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 86390

 

FI02012566