Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus

 

 

Varhaiskasvatus ja esiopetus alue 3

02.04.2019

 

 

 

 

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 3

 

 

 

 

5 §

Varhaiskasvatus- ja esiopetus alue 3, toimipisteiden määräaikaiset sulkemiset 5.-12.4.2019

HEL 2019-000048 T 05 01 00

Päätös

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 3 päätti sulkea määräaikaisesti seuraavat toimipisteet:

Toimipiste

Suljettuna

Perustelut

Päiväkoti Fallpakka

5.4.2019

Kehittämispäivä

Perhepäivähoito Itäkeskus-Marjaniemi-Myllypuro

5.4.2019

Kehittämispäivä

Päiväkoti Laakavuori

5.4.2019

Kehittämispäivä

Päiväkoti Lammikko

5.4.2019

Kehittämispäivä

Perhepäivähoito Mellunkylä

5.4.2019

Kehittämispäivä

Päiväkoti Pihapirtti

5.4.2019

Kehittämispäivä

Päiväkoti Haikara

12.4.2019

Kehittämispäivä

Päiväkoti Myllynratas

12.4.2019

Kehittämispäivä

Päiväkoti Myllytupa

12.4.2019

Kehittämispäivä

Päiväkoti Ruuti

12.4.2019

Kehittämispäivä

 

Päätöksen perustelut

Varhaiskasvatusjohtaja päätti 9.11.2018 § 49 siirtää toimivaltaansa viranhaltijoille siten, että varhaiskasvatuksen aluepäällikkö päättää oman
alueensa osalta enintään viisi päivää kestävästä toimipisteiden sulkemisesta kokonaan tai osittain ja enintään viikon kestävästä, kestoltaan korkeintaan kahden tunnin pituisesta poikkeuksesta aukioloajoissa. Varhaiskasvatusjohtaja päättää kuitenkin useampaa kuin yhtä aluetta koskevasta samanaikaisesta koulujen loma-aikaan tapahtuvasta toimintayksiköiden sulkemisesta.

Lisätiedot

Sirpa Villa, hallintoassistentti, puhelin: 310 22686

sirpa.villa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Ao. esimiehet

Henkilöstöresurssipalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 86390

 

FI02012566