Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus

 

 

Varhaiskasvatus ja esiopetus alue 3

11.02.2019

 

 

 

 

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 3

 

 

 

 

3 §

Varhaiskasvatus- ja esiopetus alue 3, toimipisteiden määräaikaiset sulkemiset 18.-22.2.2019

HEL 2019-000048 T 05 01 00

Päätös

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 3 päätti sulkea määräaikaisesti seuraavat toimipisteet:

Toimipiste

Suljettuna

Perustelut

Päiväkoti Liinakko

18.-22.2.2019

Vähäinen asiakasmäärä

Päiväkoti Saana, esiopetusryhmä Ruka

18.-22.2.2019

Vähäinen asiakasmäärä

 

Päätöksen perustelut

Varhaiskasvatusjohtaja päätti 9.11.2018 § 49 siirtää toimivaltaansa viranhaltijoille siten, että varhaiskasvatuksen aluepäällikkö päättää oman alueensa osalta enintään viisi päivää kestävästä toimipisteiden sulkemisesta kokonaan tai osittain ja enintään viikon kestävästä, kestoltaan korkeintaan kahden tunnin pituisesta poikkeuksesta aukioloajoissa. Varhaiskasvatusjohtaja päättää kuitenkin useampaa kuin yhtä aluetta koskevasta samanaikaisesta koulujen loma-aikaan tapahtuvasta toimintayksiköiden sulkemisesta.

Lisätiedot

Pia Hirvi, hallintoassistentti, puhelin: 310 29768

pia.hirvi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Ao. esimiehet

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 86390

 

FI02012566