Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus

 

 

Varhaiskasvatus ja esiopetus alue 3

16.10.2017

 

 

 

 

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 3

 

 

 

 

5 §

Vaka 3, varhaiskasvatuksen aluepäällikön 10.10.2017 4§ päätöksen kumoaminen osittain

HEL 2017-009515 T 05 01 00

Päätös

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö päätti kumota 10.10.2017
tekemäänsä päätöstä päiväkoti Pihapirtin osalta siten, että päiväkoti ei ole suljettuna 16.-20.10.2017. Muilta osin päätös jää voimaan.

Lisätiedot

Tia Willström, toimistosihteeri, puhelin: 310 44615

tia.willstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Ao. esimies

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 86390

 

FI02012566