Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus

 

 

Varhaiskasvatus ja esiopetus alue 3

10.10.2017

 

 

 

 

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 3

 

 

 

 

4 §

Toimipisteiden määräaikaiset sulkemiset Vaka 3 alueella 6.-20.10.2017

HEL 2017-009515 T 05 01 00

Päätös

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö päätti sulkea määräaikaisesti seuraavat toimipisteet:

Toimipiste

Suljettu

Perustelut

Päiväkoti Laakavuori

6.10.2017

Kehittämispäivä

Päiväkoti Fallpakka

13.10.2017

Kehittämispäivä

Päiväkoti Kuovi

16.-20.10.2017

Vähäinen asiakasmäärä

Päiväkoti Liinakko

16.-20.10.2017

Vähäinen asiakasmäärä

Päiväkoti Myllytupa

16.-20.10.2017

Vähäinen asiakasmäärä

Päiväkoti Pihapirtti

16.-20.10.2017

Vähäinen asiakasmäärä

Päiväkoti Portti

16.-20.10.2017

Vähäinen asiakasmäärä

Päiväkoti Tunturi

16.-20.10.2017

Vähäinen asiakasmäärä

Päiväkoti Tuulimylly

16.-20.10.2017

Vähäinen asiakasmäärä

 

 

 

Päätöksen perustelut

Varhaiskasvatusjohtaja päätti 10.5.2017 § 2 siirtää päätösvaltaansa siten, että varhaiskasvatuksen aluepäällikkö päättää oman alueensa osalta enintään viisi päivää kestävästä toimipisteiden sulkemisesta kokonaan tai osittain ja enintään viikon kestävästä, kestoltaan korkeintaan kahden tunnin pituisesta poikkeuksesta aukioloajoissa.

Lisätiedot

Tia Willström, toimistosihteeri, puhelin: 310 44615

tia.willstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Ao. esimiehet

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 86390

 

FI02012566