Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus

 

 

Varhaiskasvatus ja esiopetus alue 5.1

28.01.2021

 

 

 

 

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 5.1

 

 

 

 

3 §

Varhaiskasvatus- ja esiopetus alue 5.1 toimipisteen määräaikainen sulkeminen 27.1.2021

HEL 2021-000419 T 05 01 00

Päätös

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 5.1 päätti sulkea määräaikaisesti seuraavan toimipisteen:

Toimipiste

Suljettu

Peruste

Päiväkoti Toivo, metsäkerho

27.1.2021

henkilöstövajaus

 

Päätöksen perustelut

Varhaiskasvatusjohtaja päätti 17.12.2020 § 118 siirtää toimivaltaansa viranhaltijoille siten, että varhaiskasvatuksen aluepäällikkö päättää oman alueensa osalta enintään viisi päivää kestävästä toimipisteiden sulkemisesta kokonaan tai osittain. Varhaiskasvatusjohtaja päättää kuitenkin useampaa kuin yhtä aluetta koskevasta samanaikaisesta koulujen loma-aikaan tapahtuvasta toimintayksiköiden sulkemisesta.

Lisätiedot

Katri Kartano, hallintoassistentti, puhelin: 310 44611

katri.kartano(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

ao. varhaiskasvatusyksikön esihenkilö

henkilöstöresurssipalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 86390

 

FI02012566