Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

 

 

 

 

26.07.2022

 

 

 

 

Apulaispormestari

 

 

 

 

5 §

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestari päätti, ettei seuraavia viranomaisten päätöksiä oteta sosiaali- ja terveyslautakunnan käsiteltäväksi:

Toimialajohtaja 5.7.2022

114 § Asiakirjapyyntö

Toimialajohtaja 11.7.2022

115 § Perhehoitajille kasvomaskien hankkimisesta aiheutuvien kustannusten korvaaminen

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 12.7.2022

46 § Apotin tietojärjestelmävirheen vuoksi laskuttamatta jääneiden asiakasmaksujen perimättä jättäminen perhe- ja sosiaalipalvelut – palvelukokonaisuudessa

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 4.7.2022

78 § Johtavan ylihammaslääkärin viran täyttäminen, suun terveydenhuolto, työavain SOTE-02-133-22

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 11.7.2022

81 § Apotin tietojärjestelmävirheen vuoksi laskuttamatta jääneiden asiakasmaksujen perimättä jättäminen terveys- ja päihdepalvelut – palvelukokonaisuudessa

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 7.7.2022

60 § Laakson sairaalan osasto 1 sairaansijojen tilapäinen vähentäminen hoitohenkilöstövajeen vuoksi

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 11.7.2022

62 § Apotin tietojärjestelmävirheen vuoksi laskuttamatta jääneiden asiakasmaksujen perimättä jättäminen sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuudessa

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 22.7.2022

64 § Suursuon sairaalan osaston 12 sairaansijojen tilapäinen vähentäminen ajalla 1.8.2022-11.9.2022

Hallintojohtaja 12.7.2022

11 § Turvallisuuspäällikön viran täyttäminen, Turvallisuus ja riskienhallinta, työavain SOTE-04-53-22

Hallintojohtaja 19.7.2022

12 § Päätös optiokauden käyttöönotosta, Kampin palvelukeskuksen ruokapalvelut

Lisätiedot

Veera Komulainen, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36594

veera.komulainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Ao. viranhaltijat

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566