Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

 

 

 

 

11.05.2022

 

 

 

 

Apulaispormestari

 

 

 

 

3 §

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestari päätti, ettei seuraavia viranomaisten päätöksiä oteta sosiaali- ja terveyslautakunnan käsiteltäväksi:

Toimialajohtaja 25.4.2022

80 § Toimialajohtajan päätös erillisistä avustuksista järjestöille vuonna 2022, iäkkäiden ihmisten liikkumisen edistämiseen

Toimialajohtaja 27.4.2022

82 § Terveysturvallisuustyön suorahankinta

Toimialajohtaja 4.5.2022

83 § Sääntökirja vammaisten henkilökohtaisen avun palvelusetelille

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 28.4.2022

29 § Koulutuksen suorahankinta

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 27.4.2022

55 § Matkustajaohjaustyön sopimuksen irtisanominen

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 3.5.2022

59 § Suun terveydenhuollon moniammatillisen työnvirtauksen ohjaustyökalun yhteiskehitysprojektin hankinta

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 6.5.2022

63 § Päätös Laajasalon hammashoitolan hammashoitoyksiköiden, potilastuolien, imulaitteiston ja kaapistojen hankinnasta

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 28.4.2022

34 § Asiakaspaikkojen tilapäinen vähentäminen Itäkeskuksen palvelutalossa

Tietohallintopäällikkö 27.4.2022

16 § Sopimus ATJ-järjestelmän alasajon suunnittelusta

Lisätiedot

Veera Komulainen, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36594

veera.komulainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Ao. viranhaltijat

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566