Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

 

 

 

 

06.07.2021

 

 

 

 

Apulaispormestari

 

 

 

 

4 §

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestari päätti, ettei seuraavia viranomaisten päätöksiä oteta sosiaali- ja terveyslautakunnan käsiteltäväksi:

Toimialajohtaja 28.6.2021

107 § Alle 18-vuotiaiden kotisairaanhoidon ja vaativien kotipalvelujen hankinta

108 § Sijaishuoltopaikan suorahankinta, Sippolan koulukoti, salassa pidettävä JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k

109 § Apotti-sovelluksen vaatimien Autostore-lisenssien lisähankinta turvatulostimiin

110 § Toimivallan siirtäminen sosiaali- ja terveystoimialalla tulojen, ostolaskujen, maksuosoitusten ja muistiotositteiden hyväksymisessä

Toimialajohtaja 2.7.2021

113 § Sosiaalihuollon tukipalveluista perittävät asiakasmaksut (pysyväisohje PYSY146)

114 § Pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta, laitoshoidosta ja perhehoidosta perittävät asiakasmaksut (pysyväisohje PYSY053)

115 § Jatkuvista ja säännöllisistä kotona annettavista palveluista sekä pitkäaikaisista asumispalveluista perittävät asiakasmaksut (pysyväisohje PYSY147)

116 § Käyttämättä jätetystä palvelusta perittävä maksu (pysyväisohje PYSY084)

117 § Tilapäisistä kotona annettavista palveluista, lyhytaikaisista asumispalveluista, perhehoidosta ja laitoshoidosta perittävät asiakasmaksut (pysyväisohje PYSY069)

118 § Sääntökirja suun terveydenhuollon kokonaishoidon palvelusetelille

Toimialajohtaja 5.7.2021

119 § Sosiaali- ja terveystoimen edustajien nimeäminen Mathilda Wrede -instituutin hallitukseen 2020–2022

121 § Varallaolojärjestelmä lastenkotitoiminnassa 15.6.2021 alkaen

122 § Resurssikeskusta koskevan palvelusopimuksen irtisanominen

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 9.6.2021

34 § Päätös sopimusmuutoksesta koskien rokotushenkilöstön vuokrauksen hankintaa

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 5.7.2021

38 § Päätös optiokauden käyttöönotosta: Lääkäri- ja hoitajatyövoiman vuokraus Kannelmäen terveysasemalle

39 § Maksuvapautusvaatimus suun terveydenhuollon asiakasmaksuista, salassa pidettävä JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 23.6.2021

65 § Sopimusmuutos koskien varasairaalan sairaanhoitajavuokrauksen hankintaa

Hallintojohtaja 2.7.2021

25 § Genesys-takaisinsoitto suun terveydenhuoltoon oikomishoidolle

Tietohallintopäällikkö 23.6.2021

44 § Hoitotietojen tietovaraston vuoden 2021 pienkehitystöiden jatkohankinta

Tietohallintopäällikkö 2.7.2021

45 § Avaintenhallinta-lomakkeen hankinta Luukku-järjestelmään

Lisätiedot

Veera Komulainen, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 28743

veera.komulainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Ao. viranhaltijat

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566