Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

 

 

 

 

05.01.2021

 

 

 

 

Apulaispormestari

 

 

 

 

2 §

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestari päätti, ettei seuraavia viranomaisten päätöksiä oteta sosiaali- ja terveyslautakunnan käsiteltäväksi:

Toimialajohtaja 29.12.2020

240 § Liikkuvan näytteenottopalvelun hankinta

Toimialajohtaja 30.12.2020

241 § Sijaishuoltopaikan suorahankinta, Rinnekoti / Kasvunkoti Taimi (Salassa pidettävä JulkL 621/1999) 24.1 § 25 k

242 § Asukasvuokrien vahvistaminen vuodelle 2021 Helsingin kaupungin asunnot Oy/Erityisasunnot

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 31.12.2020

107 § Sijaishuoltopaikan suorahankinta, Limingan koulutuskeskus (Salassa pidettävä JulkL 621/1999) 24.1 § 25 k

Lisätiedot

Marianne Nevala, hallintosihteeri, puhelin: 310 42832

marianne.nevala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Ao. viranhaltijat

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566