Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

 

 

 

 

05.10.2022

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

 

 

 

 

137 §

Ohjaajan viran nimikkeen muuttaminen sekä palkan tarkistus vammaisten sosiaalityössä

HEL 2022-011737 T 01 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti muuttaa ohjaajan viran (vakanssi 036771) nimikkeen sosiaaliohjaajaksi 1.4.2023 alkaen sekä muuttaa vakanssin peruspalkan 2618,90 sosiaaliohjaajan palkaksi 2734,50 (sisältää 1.10.2022 tulleen 0,5 %:n yleiskorotuksen) vammaisten sosiaalityössä.

Päätöksen perustelut

Sosiaaliohjaajan viran kelpoisuusvaatimus määräytyy sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/15) mukaan. Sosiaaliohjaajan - nimike kuvaa viran tehtäviä paremmin kuin ohjaaja. Vakanssin nimike on syytä muuttaa takaisin sosiaaliohjaajaksi, kun virka vapautuu viranhaltijan jäädessä eläkkeelle.

Viran nimikkeen muuttaminen koskee ohjaajan virkaa, joka täytetään vakinaisesti. Henkilö, jota virkanimikemuutos koskee, aloittaa virassa 1.4.2023. Esitetystä virkanimikkeenmuutoksesta tulevat kustannukset on huomioitu rahoituksessa.

Hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 9 kohdan mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toimialajohtaja päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää muista toimialan viranhaltijoiden virkasuhteisiin liittyvistä asioista.

Lisätiedot

Jonna Weckström, vammaisten sosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 89545

jonna.weckstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Perhe- ja sosiaalipalvelun johtaja

Taloushallintopalvelut

Henkilöstöasiantuntija

Vammaistyö

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566