Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

 

 

 

 

13.09.2022

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

 

 

 

 

131 §

Yhteistyösopimus opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologitoiminnan toteuttamisesta osana sosiaali- ja terveystoimialan järjestämisvastuulla olevia palveluja

HEL 2022-010680 T 00 01 06

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja päätti hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa koskien opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologitoiminnan toteuttamista osana sosiaali- ja terveystoimialan järjestämisvastuulla olevia palveluja. Sopimus tulee voimaan 1.1.2023. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva.

Päätöksen perustelut

Sopimuksen kohteena on sosiaali- ja terveystoimialan järjestämisvastuun alaiset opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologitoiminnan palvelut. Sopimuksessa sovitaan opiskeluhuollon palvelun tuottamisesta siltä osin kuin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tuottaa palvelut opiskeluhuoltoon liittyvistä psykologi- ja kuraattoripalveluista. Sopimus ei koske sosiaali- ja terveystoimialan vastuulle sijoittuvaa opiskeluhuollon terveydenhuoltopalveluiden tuottamista.

Sopimukseen sitoudutaan, sillä Helsingin kaupungin hallintosäännön 4 luvun 8 §:n mukaan sosiaali- ja terveystoimialan tehtävänä on sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen. On kuitenkin katsottu tarkoituksenmukaiseksi, että kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tuottaa opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut myös jatkossa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen jälkeen.

Lain sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla (615/2021, Uusimaa-laki) 20 §:n 1 momentin mukaan Helsingin kaupungin on eriytettävä hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain (617/2021) nojalla maksettavalla rahoituksella, lakisääteisen sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen järjestämisestä perittävillä asiakasmaksuilla sekä muilla lakisääteisen sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen järjestämisestä kertyvillä tuotoilla rahoitettava sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen (eriytettävät tehtävät) kaupungin talousarviossa ja kirjanpidossa. Oppilas- ja opiskeluhuollon palvelut rahoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen rahoittamiseen tarkoitetulla valtionrahoituksella 1.1.2023 alkaen ja kirjanpidossa huomioidaan eriyttämisen vaatimus.

Sopimuksen keskeisimpänä ehtona on, että kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tuottaa opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut kaupungin esi-, perus- ja toisen asteen opinnoissa oleville lapsille, nuorille ja aikuisille opiskelijoille. Palvelut tuotetaan kaikissa kaupungin toimipisteissä ja lisäksi sellaisissa yksityisissä-, valtion- ja yliopiston kouluissa tai oppilaitoksissa, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa palvelun kaupungilta. Henkilöstön koulutus- ja työnohjauskustannukset kuuluvat palvelun tuottamiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala vastaa lainsäädännön mukaan palvelun järjestämisestä ja rahoituksesta ja määrittelee lainsäädännön pohjalta opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologitoiminnan palvelutason. Palvelu tuotetaan lainsäädännön edellyttämän mitoituksen mukaisesti.

Sopimus tulee voimaan vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sitä koskevan sopimuksen.

Hallintosäännön 5 luvun 9 §:n mukaan sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja johtaa sosiaali- ja terveystoimialan toimintaa ja hallintoa. Hallintosäännön 24 luvun 1 §:n 3 momentin mukaan viranhaltijan päätöksen perusteella tehtävät sopimukset allekirjoittaa se viranhaltija, joka on päättänyt sopimukseen sitoutumisesta, tai hänen määräämänsä henkilö.

Lisätiedot

Niina Vilkman, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 35018

niina.vilkman(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhteistyösopimus opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologitoiminnan toteuttamisesta

2

Liite 1 yhteyshenkilöt

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Yksityisten ja valtion koulujen yhteyshenkilöt

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Tiedoksisaajat

Yhteyshenkilöt, sopimukseen liittyvät asiat

Yhteyshenkilöt, operatiivinen toiminta

Yhteyshenkilöt, talous

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566