Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

 

 

 

 

24.08.2022

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

 

 

 

 

123 §

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan osallistuminen Eteva-HUS-projektiin

HEL 2022-010086 T 00 01 06

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan osallistumisen UusimaaKepa-hankkeen osana olevaan Eteva-HUS-projektiin, johon osallistuvat lisäksi HUS-yhtymä, Uudenmaan hyvinvointialueet, Päijät-Häme ja Kanta-Häme.

Sosiaali- ja terveystoimiala sitoutuu maksamaan Helsingin kaupungin osuuden edellä mainituista projektin välttämättömistä ja kohtuullisista kustannuksista HUS-yhtymälle siten, että kustannusten on tullut syntyä ennen 31.12.2022, ja kustannukset eivät sisällä Etevan liikkeen luovutuksesta HUSille syntyviä kustannuksia.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksessa erityishuoltopiirien kuntayhtymät lakkaavat ja niiden toiminta siirtyy 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueiden järjestettäväksi. Uudellamaalla suomenkielisiä kehitysvammaisten erityishuollon palveluista vastaavat Eteva kuntayhtymä, joka muodostaa Uudenmaan ja Etelä-Hämeen erityishuoltopiirin, ja Helsingin kaupunki, joka muodostaa oman erityishuoltopiirinsä. Ruotsinkielisistä kehitysvammaisten erityishuollon palveluista vastaa Kårkulla Samkommun koko Uudellemaalle. Uudistuksessa Eteva kuntayhtymän toiminta jakautuu kuuden hyvinvointialueen toiminnaksi. Neljän Uudenmaan hyvinvointialueen lisäksi toimintaa jakautuu Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueille. Helsingin kaupunki jatkaa omana kehitysvammapalvelujen järjestäjänä ja tuottajana. Helsinki kuitenkin siirtää HUS-järjestämissopimuksella järjestämisvastuuta kehitysvammaisten erikoissairaanhoidon osalta HUSille 1.1.2023 alkaen.

Eteva kuntayhtymän yhtymähallitus on käsitellyt kehitysvammaisten erityispalvelujen keskittämisen valmistelua kokouksessaan 28.2.2022 § 33 ja esittänyt Kanta-Hämeen, Länsi-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan, Itä-Uudenmaan, Vantaa-Keravan ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueille, että Etevan vaativien palvelujen kokonaisuus (kehitysvammapsykiatriset yksiköt, kehitysvammapoliklinikka ja asiantuntijapalvelut) siirtyy liikkeenluovutusprosessissa HUS-yhtymälle 1.1.2023 alkaen. Helsingin kaupunki ei ole Etevan jäsenkunta, eikä siten osallistu varsinaiseen liikkeenluovutusprosessiin.

Osana toiminnan siirtymistä on valmistelutyöhön perustettu Eteva-HUS-projekti, johon osallistuu Helsingin kaupungin lisäksi HUS-yhtymä, Uudenmaan hyvinvointialueet, Päijät-Häme ja Kanta-Häme. Helsingin kaupunki sitoutuu kyseiseen projektiin tällä päätöksellä. Projektista aiheutuu kustannuksia, muun muassa ict-kustannuksia ja henkilöstökustannuksia. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi maksaa Helsingin kaupungin osuuden välttämättömistä ja kohtuullisista kustannuksista HUS-yhtymälle. Tämän projektin veloitettavat kustannukset tulee olla syntyneet ennen 31.12.2022. Kustannukset eivät voi sisältää liikkeen luovutuksen kustannuksia koska Helsingin kaupunki ei ole osallinen liikkeen luovutuksessa. HUS-yhtymän tulee seurata aiheutuvia kustannuksia kirjanpidossaan ja raportoida niistä Helsingin kaupungille.

Hallintosäännön 5 luvun 9 § 1 momentin mukaan sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja johtaa toimialan toimintaa ja hallintoa.

Lisätiedot

Katja Raita, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

katja.raita(a)hel.fi

Sanna Huhtakallio, projektipäällikkö, puhelin: 310 28984

sanna.huhtakallio(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hus-yhtymä

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Vammaistyö

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Kepa-Uusimaa

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566