Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (4)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

 

 

 

 

20.06.2022

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

 

 

 

 

104 §

Toimialajohtajan päätös avustuksista järjestöille vuonna 2022, Ukrainasta Suomeen sodan vuoksi saapuneiden ihmisten hyvinvointia ja kotoutumista tukevan toiminnan järjestöavustuksiin Helsingissä

HEL 2021-009747 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti myöntää Ukrainasta Suomeen sodan vuoksi saapuneiden ihmisten hyvinvointia, toimintakykyä sekä kotoutumista tukevan toiminnan järjestöavustuksiin Helsingissä seitsemälle hakemukselle avustusta yhteensä 250 000 euroa liitteenä 1 olevan taulukon mukaisesti.

Lisäksi toimialajohtaja päätti hylätä 24 hakemusta, joille ei myönnetä avustusta taulukossa esitetyin perusteluin.

Samalla toimialajohtaja päätti avustusten ehdoista seuraavaa:

- Kaikki avustukset maksetaan yhdessä erässä heinäkuussa 2022.

- Rahoitus tulee käyttää 31.12.2022 mennessä avustuksen myönnetyn käyttötarkoituksen mukaisesti ja helsinkiläisiin kohdistuvana.

- Avustusta ei saa käyttää toimintaan, jota kaupunki hankkii avustuksen saajalta ostopalveluna. Mikäli avustettava toiminta muuttuu vuoden aikana kilpailutuksen tai muun järjestelyn seurauksena järjestön kaupungille tuottamaksi ostopalvelutoiminnaksi, tulee järjestön ilmoittaa asiasta sosiaali- ja terveystoimialalle, jotta avustuksen maksatus voidaan keskeyttää ja tarvittaessa sopia avustuksen takaisinmaksusta.

- Ukrainasta Suomeen sodan vuoksi saapuneiden ihmisten hyvinvointia ja kotoutumista tukevan toiminnan järjestöavustuksien seurannasta ja raportoinnista tullaan antamaan tarkemmat ohjeet vuoden 2022 syyskuun aikana avustusta saaneille järjestöille.

- Järjestöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa kaupunginhallituksen 28.10.2019 § 723 hyväksymiä, tämän päätöksen liitteenä 4 olevia Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita.

- Avustusten saajien on pidettävä kirjanpito kirjanpitolain (1336/1997) ja sen nojalla annettujen säädösten ja määräysten edellyttämällä tavalla ja järjestettävä kirjanpitonsa siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata.

- Sosiaali- ja terveystoimialan mahdolliset saatavat korkoineen vähennetään avustuksesta ennen sen maksamista avustettavalle järjestölle.

- Avustukset voidaan periä takaisin, mikäli ilmenee seikkoja, ettei edellytyksiä avustuksen myöntämiselle ole ollut.

- Koronapandemiatilanteen vuoksi edellytetään, että järjestöjen toimintaan sisällytetään aina myös ohjaus ja neuvonta koronatartuntojen torjuntatoimista, sekä voimassa olevista suosituksista ja rajoituksista.

Päätöksen perustelut

Pormestari asetti 28.2.2022 (§ 29) erillisen kaupunkitasoisen Ukraina-kriisiryhmän ohjaamaan ja yhteensovittamaan Ukrainan tilanteeseen liittyviä toimenpiteitä Helsingin kaupungilla. Ukraina-kriisiryhmässä tehdyn valmistelun puitteissa sovittiin, että sosiaali- ja terveystoimiala toteuttaa järjestöavustuskierroksen koskien ukrainalaisten hyvinvointia, toimintakykyä sekä kotouttamista Helsingissä. Kyseessä olevien avustusten hakuaika oli 19.4.-6.5.2022. Hakukuulutus julkaistiin 19.4.2022 sosiaali- ja terveystoimialan internet-sivuilla suomeksi ja ruotsiksi sekä Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa.

Kuulutuksessa kerrottiin, että avustushakemusten jättäminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti Helsingin kaupungin asiointipalvelusivustolla. Toissijaisesti avustusta oli mahdollista hakea paperisella lomakkeella. Hakemusten ja liitteiden tuli olla sähköisessä asiointipalvelussa tai kaupungin kirjaamossa viimeistään 6.5.2022 kello 16.00.

Avustettavien hankkeiden tuli edistää yhtä tai useampaa seuraavista tavoitteista: 

-Ukrainan sotaa paenneiden hyvinvoinnin, toimintakyvyn sekä kotoutumisen tukeminen Helsingissä. Ukrainan kielen osaaminen tukitoiminnassa luetaan eduksi. 

-Ukrainan sodan johdosta Suomeen saapuneiden sosiaalisten suhteiden muodostumisen tukeminen suomalaisessa yhteiskunnassa esimerkiksi kohtaamispaikkatoiminnalla. 

-Ukrainan sodan johdosta Suomeen saapuneiden kotoutumisen tukeminen monialaisella yhteistyöllä. 

-Sodan johdosta Suomeen saapuneiden tukeminen vertais- ja vapaaehtoistoiminnan avulla.

Avustushakemuksia saapui sähköiseen järjestelmään 28 kappaletta ja kirjaamoon 3 kappaletta, eli yhteensä 31 kappaletta. Anottu kokonaissumma oli 1 731 415,20 euroa.

Pormestari päätti 16.6.2022 § 73 myöntää vuoden 2022 talousarvion kohdasta 13001 kaupunginhallituksen käyttövarat sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan käyttöön 250 000 euron määrärahan (projektinumero 1040201086), joka osoitetaan Ukrainasta Suomeen sodan vuoksi saapuneiden ihmisten hyvinvointia, toimintakykyä sekä kotoutumista tukevan toiminnan järjestöavustuksiin Helsingissä.

Avustusehdotusten valmistelun pohjana käytettiin Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeiden lisäksi myös sosiaali- ja terveyslautakunnan 3.9.2013 § 288 vahvistamia, liitteenä 3 olevia avustusten jakoperusteita. Avustukset ovat harkinnanvaraisia.

Avustettavaksi esitettävien hakemusten arvioinnissa on käytetty kotoutumisen asiantuntijoita kasvatuksen ja koulutuksen, sosiaali- ja terveystoimen sekä kaupunginkanslian maahanmuutto- ja elinkeino-osastolta. Vapaaehtoistyön tiimin asiantuntijat ovat myös arvioineet hakemuksia ja niiden kohdentumista.

Avustettavaksi esitettävien hakemusten osalta niiden arvioinnissa on painotettu avustettavan toiminnan lisäarvoa kaupungin omiin palveluihin nähden. Avustusten arvioinnissa painotettiin myös jo olemassa olevaa näyttöä toiminnasta. Vasta suunnitelmien tasolla olevia hakemuksia ei nähty tarkoituksenmukaisena avustaa. Avustusten kohdentuminen esitettiin niille järjestöille, jotka ovat osoittaneet omaehtoista aktiivisuutta ukrainalaisten auttamiseksi ja tukemiseksi heti kriisin alkuvaiheessa ja toiminnassa vapaaehtoistoiminta on ollut suuressa roolissa.

Avustusten arvioinnissa on etsitty myös tarkoituksenmukaisimmat avustuskohteet kaupungin omien palveluiden täydentämiseksi kotoutumisen tukemisessa sekä vältetty päällekkäisen toiminnan tukemista. Kohderyhmän tavoitettavuus ja olemassa oleva asiakaskunta ovat olleet myös yksi avustusten puoltamisen lähtökohta. Sisällöllisesti ja haun tavoitteiden osalta avustettavaksi esitettävän toiminnan kohdentuminen laaja-alaisesti ja kattavasti hyvinvoinnin, kotoutumisen sekä toimintakyvyn tukemiseen ovat olleet painopisteenä.

31 hakemuksesta seitsemän hakemusta esitettiin avustettavaksi arviointiryhmän toimesta. Hakemuksista kaksi kohdentui mielenterveyden tukemiseen, kolme oppimisympäristöissä tapahtuvaan kotoutumiseen ja kaksi monialaiseen ja laaja-alaiseen kotoutumisen eri tukimuotoja yhdistelevään toimintaan.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen on mahdollista tukea ja täydentää kuntatoimijoiden palveluja ja tätä kautta lisätä kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Järjestöjen taloudellisella avustamisella voidaan edesauttaa järjestöjen toimintaa.

Lisätiedot

Armi Vaden, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi

Marianne Neijonen, Järjestökoordinaattori, puhelin: 310 29263

marianne.neijonen(a)hel.fi

Jerry Ramstedt, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25678

jerry.ramstedt(a)hel.fi

Liitteet

1

Avustuspäätökset kotoutumisen tukeminen Ukrainan sodasta johtuvassa tilanteessa

2

Avustuspäätökset ja taloustiedot kotoutumisen tukeminen Ukrainan sodasta johtuvassa tilanteessa

3

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntäminen avustusten jakoperusteet 3.9.2013

4

Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019

5

Saatekirje

6

Pormestarin määrärahapäätös 73 § 16.6.2022

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Avustusta hakeneet

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelupalvelut

Palvelukokonaisuuksien johtajat

Talouden tuki

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566