Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

 

 

 

 

06.06.2022

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

 

 

 

 

95 §

Määräys sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut palvelukokonaisuuden gerontologisen sosiaalityön yksikön sosiaalityöntekijälle oikeudesta päästä henkilön asuntoon huollon tarpeen selvittämiseksi

HEL 2022-006774 T 05 00 01

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti, että sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut palvelukokonaisuuden gerontologisen sosiaalityön yksikön sosiaalityöntekijä ********** on sosiaalihuoltolain (710/1982) 41 §:ssä säädetyin edellytyksin oikeus päästä huollon tarpeessa olevan henkilön asuntoon tai muuhun olinpaikkaan sekä oikeus tässä tarkoituksessa pyytää tarvittaessa virka-apua poliisiviranomaiselta.

Määräys päättyy, kun määräyksen kohteena olevan henkilön tässä päätöksessä mainittu virkasuhde päättyy, ellei määräystä peruta päätöksellä aiemmin.

Samalla toimialajohtaja kehotti gerontologisen sosiaalityön yksikköä päivittämään luettelon sosiaalityöntekijöistä, joilla on oikeus huollon tarpeen arviointiin.

Päätöksen perustelut

Sosiaalihuoltolain 41 §:n 1 momentin mukaan sosiaalityöntekijällä on oikeus päästä henkilön asuntoon tai muuhun olinpaikkaan, jos tämä on sosiaalihuollon ilmeisessä tarpeessa ja hänen etunsa vaatii sitä välttämättä terveyden, kehityksen tai turvallisuuden vakavan vaarantumisen vuoksi eikä henkilön sosiaalihuollon tarve muutoin ole selvitettävissä.

Määräyksen sosiaalityöntekijälle edellä mainituin perustein henkilön asuntoon tai muuhun olinpaikkaan pääsemiseksi antaa sosiaalihuoltolain 6 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen määräämä johtava sosiaalihuollon viranhaltija.

Hallintosäännön 5 luvun 9 §:n mukaan sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja johtaa sosiaali- ja terveystoimialan toimintaa ja hallintoa.

Sosiaalihuoltolain 41 §:n 2 momentin mukaan jos asuntoon tai olinpaikkaan pääseminen estetään, sosiaalityöntekijän tulee pyytää sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 22 §:n 1 momentissa tarkoitettua virka-apua poliisiviranomaiselta.

Lisätiedot

Marko Timonen, Gerontologisen sosiaalityön yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 41343

marko.timonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

asianomainen työntekijä

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Gerontologisen sosiaalityön yksikkö

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566