Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

 

 

 

 

09.05.2022

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

 

 

 

 

84 §

Kehitysvammapoliklinikan lääkäripalveluiden suorahankinta

HEL 2022-006385 T 02 08 02 01

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti hankintalain 40 §:n perusteella hankkia kehitysvammaisten kuntalaisten erityishuollon palvelujen turvaamiseksi lääkäripalveluja Eezy Oyj:ltä (Y-tunnus 2854570-7) ajalle 1.6.2022 – 30.6.2023.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton sitoumukseton kokonaisarvo on arviolta 580 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 40§:n 2 momentin 1 kohdan mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos käydyssä tarjouskilpailussa ei ole saatu soveltuvia tarjouksia. Lisäedellytyksenä tälle on se, ettei alkuperäisiä tarjouspyynnön ehtoja oleellisesti muuteta.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala on kilpailuttanut lastensuojelun laitoshoidon ja kehitysvammahuollon lääkäripalvelut puitesopimuskaudelle 1.10.2021-30.9.2024, josta perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja on tehnyt hankintapäätöksen 25.8.2021, 47 §.

Kilpailutuksessa ei saatu kehitysvammapoliklinikan tarpeisiin osaavaa tai riittävää tarjontaa, joten lääkäripalveluja joudutaan hankkimaan valittujen tuottajien lisäksi suorahankintana.

Vammaistyön johtajan 8.9.2021 29 § tekemällä hankintapäätöksellä hankittiin lääkäripalvelua 31.12.2022 saakka, mutta päätöksen mukaisen hankinnan kokonaisarvo on tullut täyteen. Tästä johtuen joudutaan tekemään uusi hankintapäätös. Suorahankinnasta laadittavien sopimusten osalta noudatetaan alkuperäistä tarjouspyyntöä vastaavia ehtoja.

Hankinnalla turvataan kehitysvammaisten erityishuollon toteuttamisen kannalta lakisääteiset välttämättömät lääkäripalvelut. Hankinta kohdistuu erityishuollon asiakkaiden kuntoutussuunnitelmien ja erilaisten lausuntojen laadintaan sekä muuhun tarvittavaan lääketieteelliseen asiantuntijuuteen. Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan oikeus toteuttaa hankinta perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista sosiaali- ja terveystoimialalla 18.1.2022 § 7.

Lisätiedot

Anu Purhonen, vs. ostopalvelupäällikkö, puhelin: 310 24859

anu.purhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palveluntuottaja

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Vammaistyö

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566