Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (4)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

 

 

 

 

12.04.2022

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

 

 

 

 

66 §

Päätös suun terveydenhuollon kiireettömän hoidon palveluhankinnan lisähankinnasta

HEL 2022-004823 T 02 08 02 01

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti hankkia Spider Med Oy:ltä suorahankinnan lisähankintana suun terveydenhuollon kiireettömän hoidon palveluhankintaa hankintalain (1397/2016) 40 §:n 2 momentin 4 kohdan perusteella enintään 23.12.2022 saakka.

Hankinnan arvioitu, sitoumukseton kokonaisarvo on noin 870 000,00 euroa (alv 0 %).

Päätöksen perustelut

Taustaa

Suun terveydenhuollolla on voimassa 22.2.2022 allekirjoitettu sopimus HEL 2022-000061 Spider Med Oy:n kanssa suun terveydenhuollon kiireettömän hoidon palveluhankinnasta. Edellä mainittu sopimus perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen 1.2.2022 § 16. Sopimuskausi alkoi 28.2.2022 ja on voimassa 30.10.2022 saakka, kuitenkin enintään 31.12.2022 saakka. Suun terveydenhuollon kiireettömän hoidon palveluhankintaa hankintaan suorahankintana kilpailutuksen valmistelun ja kilpailutuksen ajaksi.

Lisäksi suun terveydenhuollolla on voimassa 15.6.2020 allekirjoitettu ostopalvelusopimus HEL 2019-003220 Hygga Oy:n kanssa. Sopimusehtojen mukaan Hygga Oy:ltä ostetaan suun terveydenhuollon palvelua vähintään 440 viikkotuntia, enintään 660 viikkotuntia.  Hygga Oy:n sopimuksen perussopimuskausi on 1.11.2020 - 31.10.2023. Sopimukseen sisältyy mahdollisuus yhden vuoden mittaisen optiokauden käyttöönottoon.

Helsingin suun terveydenhuolto on ostanut Hygga Oy:ltä sopimuskauden alusta alkaen suun terveydenhuollon palveluja 660 tuntia viikossa. Hygga Oy:llä on ollut henkilökunnan saatavuuteen liittyviä ongelmia, minkä ratkaisemiseksi Helsingin suun terveydenhuolto on sallinut Hygga Oy:lle kahden alihankkijan käyttämisen sopimuksen mukaisessa palvelutuotannossaan. Myös alihankkijoilla on ollut henkilöstön rekrytointivaikeuksia. Hygga Oy on ilmoittanut, että se ei pysty tuottamaan suun terveydenhuollolle sopimuksen mahdollistamaa maksimituntimäärää, vaan ainoastaan sopimuksenmukaisen minimituntimäärän 440 viikkotuntia.

Suorahankintasopimuksen laajentamisen perusteet

Suorahankintaa joudutaan laajentamaan, jotta suun terveydenhuolto pystyy vastaamaan palvelujen kysyntään ja tuottamaan helsinkiläisille riittävät suun terveydenhuollon palvelut oikea-aikaisesti. Suun terveydenhuollolla on COVID -19 -pandemiasta johtuen hoitovelkaa: hoitoa odottaa edelleen noin 5 000 potilasta, joiden kiireetön hoito siirrettiin toteutettavaksi myöhempänä ajankohtana. Potilaiden hoitojaksot keskeytyivät ja hoitotoimenpiteet viivästyivät, mikä näkyy nyt siinä, että kiireellisen ja myös välttämättömän suun terveydenhoidon kysyntä ovat lisääntyneet 50 %:lla ennen koronapandemiaa olleeseen tilanteeseen verrattuna. Apotin hoitotakuujonoon joudutaan laittamaan viikossa keskimäärin 200 sellaista potilasta, joilla hoidon tarpeen arvioinnissa todetaan olevan kiireettömän hoidon tarvetta, mutta joille ei ole antaa aikaa (asiakas ei sovellu palvelusetelipotilaaksi tai ei halua ottaa palveluseteliä vastaan tai asiakkaalle ei pystytä antamaan aikaa suun terveydenhuollon omaan toimintaan tai ostopalveluun).

Hoitovelkaa kasvattaa lisäksi se, että Hygga Oy ei pysty tuottamaan sopimuksen mahdollistamaa maksimituntimäärää, jolloin viikkotasolla palveluntuotannossa on 220 tunnin vaje, mikä vastaa seitsemän hammaslääkäri-hoitaja -työparin työpanosta. Hygga Oy:n ostopalvelutoimintaan on ohjattu mm. kiireellisen ja välttämättömän hoidon tarpeessa olevia potilaita ja kiireellisen hoidon jatkohoitoja sekä fokussaneerauspotilaita (yleisterveyden kannalta välttämätön hammashoito siten, että suu hoidetaan infektiovapaaksi esimerkiksi ennen leikkausta tai immunosuppressiivisen hoidon aloittamista).  Nyt näitä potilasryhmiä on suunniteltu ohjattavan osaksi Spider Med Oy:n palveluntuotantoon.

Suun terveydenhuollon asiakkaiden hoitoon pääsyn ja hoidon on tapahduttava oikea-aikaisesti, jotta turvataan kustannusvaikuttava toiminta ja vältetään hoitojen muuttuminen vaativammiksi. Tämän takia Hygga Oy:n tilanteeseen reagoiminen välittömästi suorahankinnan laajentamisella on tärkeää. Valmisteilla olevassa kiireettömän hoidon palveluhankinnan kilpailutuksessa pyritään varautumaan siihen, että suun terveydenhuollon toimintaympäristössä ja palveluntuottajien suorituskyvyssä tapahtuu muutoksia.

Suorahankintasopimuksen laajentaminen

Hankintayksikkö ja suun terveydenhuolto kävivät kiireettömän hoidon suorahankintaa koskevan tiedustelun vastausten perusteella neuvotteluja Spider Med Oy:n kanssa. Neuvottelujen perusteella todettiin, että Spider Med Oy oli paras vaihtoehto palveluntuottajaksi, koska se pystyi tarjoamaan kokonaisuudessaan suun terveydenhuollon tarvitseman resurssin ja vastauksessaan totesi pystyvänsä laajentamaan palveluntuotantoa tarvittaessa yhteensä 15 hammaslääkäri-hoitaja työpariin ja 10 suuhygienistiin.

Suun terveydenhuolto ja hankintayksikkö ovat käyneet neuvotteluja 4.4.2022 Spider Med Oy:n kanssa palvelun laajentamiseen liittyen. Spider Med Oy pystyy laajentamaan kiireettömän hoidon palvelua ajalle 1.8. – 23.12.2022 siten, että hammaslääkäri-hoitaja -työparien määrää lisätään edellä mainitulle ajanjaksolle kahdeksalla työparilla. Palvelun laajentaminen ei koske suuhygienistipalveluja.

Muilta osin neuvotteluissa sovittiin, että lisähankinnassa noudatetaan sopimuksen HEL 2022-000061 ehtoja ja hintoja kaikilta osin.

Suorahankintasopimuksen laajentamisen tarve johtuu Hygga Oy:n henkilökuntaresursseihin liittyvistä ongelmista, joten kyseessä on hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamaton syy. Lisäsopimuksen arvo on alle 50 % alkuperäisen suorahankintasopimuksen arvosta.

Solmittava sopimus

Hankinnasta solmitaan lisäsopimus sopimukseen HEL 2022-000061. Sopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 vuorokauden kuluttua siitä, kun palveluntuottaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Sopimuskauden on suunniteltu olevan 1.8.– 23.12.2022. Mikäli pääsopimus päättyy 30.10.2022, jatkuu lisäsopimuksen mukainen palveluntuotanto kuitenkin 23.12.2022 saakka.

Sopimuksenmukaisen palvelun tuottaminen voi kuitenkin alkaa vasta, kun henkilökunnan pätevyyteen liittyvät vaatimukset on tarkastettu ja palveluntuottaja on saanut tähän palveluntuotantoon tarvittavat luvat.

Hankintavaltuudet

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan valtuutus päättää hankinnasta perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista 18.1.2022 § 7.

Lisätiedot

Sinikka Varsio, johtava ylihammaslääkäri, puhelin: 050 3583753

sinikka.varsio(a)hel.fi

Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 42539

eeva.rantala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palveluntuottaja

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Suun terveydenhuolto

 

Taloushallintopalvelut

 

Hankintapalvelut

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566