Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

 

 

 

 

08.03.2022

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

 

 

 

 

44 §

Liputtaminen Ukrainan lipulla sosiaali- ja terveystoimialan toimipisteissä

HEL 2022-003552 T 04 03 01

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti, että seuraavissa sosiaali- ja terveystoimialan toimipisteissä liputetaan Ukrainan lipulla toistaiseksi:

        Kallion virastotalo

        Kampin perhekeskus

        Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus.

Päätöksen perustelut

Kaupungin Ukraina-kriisiryhmä on linjannut, että toimialat voivat toimialajohtajan päätöksellä liputtaa Ukrainan lipuilla toistaiseksi. Ukraina-kriisiryhmä on linjannut, että kullakin toimialalla liputetaan vähintään yhdessä kohteessa. Ukraina-kriisiryhmä päättää erikseen liputuksen lopettamisesta. Tilanteissa, joissa samaan aikaan on muita ennalta kaavailtuja liputuksia tai jokin kansallinen liputuspäivä, voidaan lippusalkoihin jättää yksi Ukrainan lippu näkyviin.

Hallintosäännön 5 luvun 9 §:n mukaan sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja johtaa sosiaali- ja terveystoimialan toimintaa ja hallintoa.

Lisätiedot

Veera Komulainen, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36594

veera.komulainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Hallintopalvelut

Henkilöstö- ja kehittämispalvelut

Viestintäpalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566