Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

 

 

 

 

08.03.2022

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

 

 

 

 

37 §

Jatkuvista ja säännöllisistä kotona annettavista palveluista sekä pitkäaikaisista asumispalveluista perittävät asiakasmaksut (pysyväisohje PYSY147)

HEL 2022-002781 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja antoi liitteen 1 mukaisen pysyväisohjeen Jatkuvista ja säännöllisistä kotona annettavista palveluista sekä pitkäaikaisista asumispalveluista perittävät asiakasmaksut PYSY147, 22.2.2022. Ohje on voimassa 14.3.2022 alkaen.

Samalla toimialajohtaja kumosi pysyväisohjeen Jatkuvista ja säännöllisistä kotona annettavista palveluista sekä pitkäaikaisista asumispalveluista perittävät asiakasmaksut PYSY147, 21.10.2021 samasta ajankohdasta lukien.

Päätöksen perustelut

Pysyväisohje PYSY147 koskettaa jatkuvista ja säännöllisistä kotona annettavista palveluista sekä pitkäaikaisista asumispalveluista perittäviä asiakasmaksuja. Pysyväisohjeessa käsitellään mm. jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon, säännöllisen lapsiperheiden, pitkäaikaisen palveluasumisen ja pitkäaikaisen tuetun asumisen maksujen perusteita, maksujen perusteena olevia tuloja, tuloista tehtäviä vähennyksiä sekä asiakasmaksujen keskeytyssääntöjä.

Ohjetta päivitetään, koska sosiaalihuollon tulosidonnaisten asiakasmaksujen tulorajoihin sekä sosiaalihuollon tasasuuruisiin asiakasmaksuihin on tehty korotuksia.

Ohjeeseen on päivitetty jatkuvien ja säännöllisten kotona annettavien palveluiden tulorajojen indeksikorotukset valtioneuvoston antaman asetuksen mukaisesti 1.1.2022 lähtien sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 15.2.2022 § 26 mukaiset sosiaalihuollon tasasuuruisten asiakasmaksujen indeksikorotukset 1.4.2022 alkaen.

Hallintosäännön 5 luvun 9 §:n 1 momentin mukaan sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja johtaa sosiaali- ja terveystoimialan toimintaa ja hallintoa.

Lisätiedot

Roosa Valkama, projektisuunnittelija, puhelin: 310 34353

roosa.valkama(a)hel.fi

Liitteet

1

PYSY147 (22.2.2022)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asiakirjakeskus

Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566