Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

 

 

 

 

01.03.2022

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

 

 

 

 

36 §

Asumispalvelun suorahankinta, Pihlajalinna Erityisasumispalvelut Oy, Uniikki Lohja

HEL 2022-003108 T 02 08 02 01

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti hyväksyä hankintalain 110 § perusteella yksilöllisenä päätöksenä tehostetun palveluasumisen suorahankinnan asiakkaalle Pihlajalinnan Erityisasumispalvelut Oy:n Uniikki Lohjan asumisyksiköstä 6.10.2021 alkaen toistaiseksi.

Hankinnan arvioitu sitoumukseton kokonaisarvo neljälle vuodelle on 832 200 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankintalain (1397/2016) 110 §:n mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan yksittäisissä sosiaali- ja terveyspalveluhankinnoissa, jos tarjouskilpailun järjestäminen tai palvelun tarjoajan vaihtaminen olisi ilmeisen kohtuutonta tai erityisen epätarkoituksenmukaista asiakkaan kannalta merkittävän hoito- tai asiakassuhteen turvaamiseksi.

Hankinnan kohteena on tehostettu palveluasuminen kehitysvammahuollon asiakkaalle. Palvelun järjestäminen suorahankintana toteuttaa asiakkaan edun eikä vastaavaa palvelua ole mahdollista saada puitesopimuksen piiriin kuuluvasta palvelutarjonnasta.

Hankinnan perustelut henkilötietoineen on yksilöity liitteessä 1, mikä on salassa pidettävä julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 25 kohdan perusteella.

Toimialajohtajan oikeus toteuttaa hankinta perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista sosiaali- ja terveystoimialalla 18.1.2022 § 7.

Lisätiedot

Mirva Lähteenmäki, suunnittelija, puhelin: 310 69530

mirva.lahteenmaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palveluntuottaja

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Toiminta

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566