Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

 

 

 

 

21.02.2022

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

 

 

 

 

30 §

Lääkärirekrytointipalvelun suorahankinta

HEL 2022-002533 T 02 08 02 01

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti hankintalain 40 §:n 2 momentin 4 kohdan perusteella hankkia lääkäreiden rekrytointipalvelua suorahankintana Mediapu Oy:ltä.

Suorahankintakausi alkaa 1.3.2021 ja päättyy heti, kun hankinnasta tehtävän kilpailutuksen mukainen sopimuskausi voidaan aloittaa, kuitenkin viimeistään 31.12.2022.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on 405 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Taustaa

Hankinnan kohteena on erikoislääkäreiden, lääkäreiden, lääketieteen kandidaattien ja lääketieteen opiskelijoiden rekrytointipalvelu. Rekrytointipalvelun piiriin kuuluvat terveysasematoiminta, sairaalatoiminta, psykiatria- ja päihdepalvelujen yksiköt, keskitettyjen palvelujen yksiköt sekä ruotsinkielinen laskennallinen yksikkö.

Hankinnan tavoitteena on lääkäripalvelujen saatavuuden parantaminen, lääkärivajeen korjaaminen ja erikoislääkärien suhteellisen osuuden kasvattaminen organisaatiossa.

Tilaaja on kilpailuttanut lääkärirekrytointipalvelun vuonna 2021. Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja on 18.6.2021 § 106 päättänyt käydyn avoimen tarjouskilpailun perusteella hankkia lääkärirekrytointipalvelua Medimanageri Oy:ltä (ryhmittymänä Barona Oy:n ja Barona Sote Oy:n kanssa). Sopimuskausi alkoi 1.9.2021 ja se kestää 30.8.2022 saakka, jonka jälkeen sopimusta on tilaajan niin päättäessä mahdollista jatkaa kolmella (3) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella.

Tilaaja on 3.2.2022 lähettänyt Medimanageri Oy:lle kirjallisen reklamaation, jossa se on yksilöinyt palvelutuotannossa havaitsemansa virheet ja puutteet. Palveluntuottaja on laiminlyönyt sopimuksen mukaisia velvoitteitaan tai suoriutunut niistä puutteellisesti. Reklamaatiossa Tilaaja on pyytänyt Medimanageria vastaamaan reklamaatioon viimeistään yhden viikon kuluttua reklamaation päiväyksestä sekä antamaan selvityksen siitä, mitä toimia se tekee tilanteen korjaamiseksi.

Reklamaatiossa Tilaaja on todennut, että mikäli Palveluntuottaja ei 14 päivän kuluessa reklamaation päiväyksestä korjaa toimintaansa sopimuksen mukaiseksi, tulee Tilaaja purkamaan sopimuksen päättymään välittömästi. Palveluntuottaja ei ole korjannut toimintaansa, joten Tilaaja tulee purkamaan sopimuksen lääkärirekrytointipalvelusta Medimanageri Oy:n kanssa.

Tilaaja tulee kilpailuttamaan palvelun uudestaan mahdollisimman pian.

Suorahankintaperuste

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 40 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan, mikäli sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi.

Hankintayksikkö katsoo, että suorahankintasopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, jotta lääkäreiden rekrytointi saadaan turvattua siihen saakka, kunnes hankinnasta tehtävän kilpailutuksen mukainen uusi sopimuskausi voidaan aloittaa. Yhteistyötä nykyisen palveluntuottajan kanssa ei sopimusvelvoitteiden laiminlyömisen vuoksi voida jatkaa sopimuskauden loppuun saakka.

Lääkäreitä rekrytoidaan Helsingissä vuodeksi, jopa puoleksitoista vuodeksi eteenpäin. Mikäli lääkäreiden rekrytointi on riittämätöntä, se heijastuu Tilaajan toimintaan jo tulevana keväänä ja viimeistään vuoden tai kahden kuluttua, jolloin lääkärivajetta on liian myöhäistä lähteä korjaamaan. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että lääkäreiden rekrytointimäärät ovat sellaisella tasolla, että lakisääteiset palvelut pystytään jatkossakin turvaamaan.

Sopimuksen solmiminen

Sopimuskausi alkaa 1.3.2022 ja päättyy heti, kun hankinnasta tehtävän kilpailutuksen mukainen sopimuskausi voidaan aloittaa, kuitenkin viimeistään 31.12.2022. Tilaajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään kuukauden kuluttua kirjallisesta irtisanomisilmoituksesta.

Osapuolia sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet hankinnasta sopimuksen.

Hankintavaltuudet

Koska hankittava palvelu on useamman eri palvelukokonaisuuden yhteinen, hankinnasta päättää sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja.

Toimialajohtajan oikeus toteuttaa hankinta perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista sosiaali- ja terveystoimialalla 18.1.2022 § 7.

Lisätiedot

Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 310 42611

timo.lukkarinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Mediapu Oy

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Hankintapalvelut

Terveys- ja päihdepalvelut

Helsingin sairaala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566