Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

 

 

 

 

03.02.2022

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

 

 

 

 

16 §

Taloudellinen tukeminen lastensuojelulain mukaisesti PYSY148

HEL 2021-006786 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja antoi liitteen 1 mukaisen pysyväisohjeen Taloudellinen avustaminen lastensuojelulain mukaisesti PYSY148, 07.02.2022. Ohje on voimassa 07.02.2022 alkaen.

Samalla toimialajohtaja kumosi pysyväisohjeen Taloudellinen avustaminen laitos- ja perhehoidossa sekä itsenäistyvän nuoren taloudellinen tukeminen PYSY3.0.4, 26.01.2012 samasta ajankohdasta lukien.

Päätöksen perustelut

Pysyväisohje PYSY148 määrittelee avo- ja sijaishuollon asiakkaana olevien lasten taloudellisen tuen reunaehtoja ja sisältöä sekä yhtenäistää toimintakäytäntöjä. Lastensuojelun taloudellinen tuki on joko avo- tai sijaishuollon aikaista tukea, ja sen tavoitteet on kirjattu lapsen asiakassuunnitelmaan.

Ohjeen sisältö on päivitetty ja huomioitu oppivelvollisuusiän pidentymisen merkitys tutkinnon suorittamisen kustannusten korvaamiseen. Ohjeeseen on lisätty taloudellisen tuen periaatteet myös avohuollon asiakkuuden aikana.

Hallintosäännön 5 luvun 9 §:n 1 momentin mukaan sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja johtaa sosiaali- ja terveystoimialan toimintaa ja hallintoa.

Lisätiedot

Riitta Vartio, lastensuojelun sosiaalityön päällikkö (avohuolto), puhelin: 310 56309

riitta.vartio(a)hel.fi

Aule Lille, lastensuojelun sosiaalityön päällikkö (sijaishuolto), puhelin: 310 43645

aule.lille(a)hel.fi

Marja-Riitta Kilponen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43777

marja-riitta.kilponen(a)hel.fi

Liitteet

1

Pysy148 (07.02.2022)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Sosiaali- ja terveystoimiala/asiakirjakeskus

Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566