Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

 

 

 

 

14.01.2022

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

 

 

 

 

8 §

Lastenkotitoiminnan asumisharjoittelun käteiskassan lopetus

HEL 2022-000225 T 02 06 05

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti lakkauttaa perhe- ja sosiaalipalvelujen lastenkotitoiminnan asumisharjoittelun käteiskassan 1.1.2022.

Päätöksen perustelut

Asumisharjoitteluyksikkö lakkautetaan 1.1.2022 lukien, joten käteiskassa lopetetaan 1.1.2022 alkaen. Pohjakassa palautetaan Kallion virastotalon kassaan.

Pohjakassan euromäärät ovat Mellunmäen tiimi 500 euroa, Oulunkylän tiimi 500 euroa, Pukinmäen tiimi 500 euroa eli yhteensä 1500 euroa.

Tämän muutoksen yhteydessä lastensuojelun ja perhesosiaalityön käteiskassojen lukumäärä vähenee.

Hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 momentin 6 kohdan mukaan ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai päätetty, kukin toimialajohtaja päättää käteiskassojen jaosta tehtäväalueellaan.

Lisätiedot

Taru Veikkolainen, johtava ohjaaja, puhelin: 310 74133

taru.veikkolainen(a)hel.fi

Marjut Meronen, taloussuunnittelija, puhelin

marjut.meronen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

lastensuojelun johtaja

lastenkotitoiminnan päällikkö

johtava ohjaaja

taloussuunnittelija

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566