Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

 

 

 

 

10.01.2022

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

 

 

 

 

5 §

Lisähankinta Pegasos-järjestelmän vanhojen hoidollisten tietojen poimintaan Kanta-arkistoon vientiä varten

HEL 2021-014307 T 02 08 02 01

Päätös

Sosiaali-ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti hankkia ja tilata hankintalain 40 §:n perusteella CGI Suomi Oy:ltä suorahankintana lisätyötä Pegasos-potilastietojärjestelmän tuotantoaineiston poimintaan ja siirtoon Apotti Oy:lle Kanta-arkistoon vientiä varten.

Nyt tehtävän lisähankinnan kokonaisarvo on enintään 62 235 euroa (alv 0 %).

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti lisäksi, että hankinnan kustannukset maksetaan sosiaali- ja terveystoimialan atk-investointimäärärahoista.

Lisäksi sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti valtuuttaa tietohallintopäällikön toteuttamaan hankinnan ja allekirjoittamaan hoidollisten tietojen poimintaa koskevan sopimuksen.

Päätöksen perustelut

Hankintalain (1397/2016) 40 §:n 2 momentin kohdan 2 mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos teknisestä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan eikä järkevää korvaavaa ratkaisua ole.

Nykyisten Apotti-järjestelmällä korvattujen asiakas- ja potilastietojärjestelmien arkistoitavia tietoja siirretään Kanta-arkistoon Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määritysten mukaisesti.

CGI Suomi Oy toteuttaa hankinnalla Pegasos-järjestelmän Kanta-arkistoon ennestään viemättömän vanhan hoidollisen tiedon poiminnan ja tallennuksen CDA R2 -muotoon Pegasos-palvelimelle. Aineisto siirretään yhteistyössä tilaajan kanssa Oy Apotti Ab:lle, joka toimittaa aineiston Kelalle Kanta-palvelujen vanhojen potilastietojen arkistoon.

Tähän toteutukseen varattu työmäärä on osoittautunut alun perin arvioitua suuremmaksi. Työmäärän kasvuun ovat vaikuttaneet kannan vaatimat arvioitua suuremmat eheytystyöt sekä normaaliarkistoinnin yhteydessä syntyneiden virhetilanteiden selvittely- ja korjaustyöt. Selvittely- ja korjaustyöt vaativat paljon manuaalista työtä, joka vie huomattavasti aikaa.

Hankinta on lisähankinta toimialajohtajan tekemään hankintapäätökseen 9 § 22.1.2021 arvoltaan 657 325 euroa (alv 0 %).

Tämä hankinta perustuu toimittajan tarjoukseen S10197413. Lisähankinnan ja aikaisemman hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo on 719 560 euroa (alv 0 %).

Sosiaali-ja terveystoimialan toimialajohtajan oikeus toteuttaa hankinta perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista sosiaali- ja terveystoimialalla 30.3.2021 § 76.

Lisätiedot

Raija Viskari, ict-asiantuntija, puhelin: 310 49042

raija.viskari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

CGI Suomi Oy

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Tietohallintopalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566