Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

 

 

 

 

19.12.2019

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

 

 

 

 

200 §

Sääntökirjat, ikääntyneiden palvelujen palvelusetelit

HEL 2019-013074 T 06 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja hyväksyi liitteenä olevat sääntökirjat:

- Ikääntyneiden (yli 65-vuotiaiden) omaishoidon tuen lyhytaikainen hoito hoitoyksikössä
- Ikääntyneiden (yli 65-vuotiaiden) omaishoidon tuen kotiin annettava hoito
- Ikääntyneiden palveluasuminen
- Ikääntyneiden päivätoiminta
- Kotihoito.

Päätöksen perustelut

Sääntökirja on asiakirja, jolla kunta (Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala) asettaa palveluntuottajille palvelusetelilain 5 §:ssä tarkoitetut hyväksymiskriteerit. Sääntökirja koostuu kolmesta osasta:
- Sääntökirjan yleinen osa
- Palvelukohtainen erityinen osa
- Tietoturva- ja salassapitoliite

Toimialajohtaja on hyväksynyt palvelusetelitoiminnan sääntökirjan yleisen osan 25.11.2019 (§ 155).

Kunta velvoittaa palveluntuottajaa noudattamaan sääntökirjan määräyksiä. Yksityinen palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan sääntökirjan ehtoja siitä alkaen, kun palveluntuottaja hyväksytään palvelusetelillä hankittavien sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajaksi.

Hallintosäännön 18 luvun 3 §:n 2 momentin 7 kohdan mukaan sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päättää palveluntuottajille asetettavista vaatimuksista ja viranhaltijoista, jotka hyväksyvät palveluntuottajat.

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, ostopalvelupäällikkö, puhelin: 310 42207

kristiina.l.matikainen(a)hel.fi

Maarit Varis, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42850

maarit.varis(a)hel.fi

Liitteet

1

Ikääntyneiden (yli 65-vuotiaiden) omaishoidon tuen lyhytaikainen hoito hoitoyksikössä

2

Ikääntyneiden (yli 65-vuotiaiden) omaishoidon tuen kotiin annettava hoito

3

Ikääntyneiden palveluasumisen sääntökirja

4

Ikääntyneiden päivätoiminta

5

Kotihoito sääntökirja

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Selvitys, arviointi ja sijoitus

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

HelppiSeniori

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Talouden ja toiminnan suunnittelu

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566