Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

 

 

 

 

04.12.2019

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

 

 

 

 

178 §

Sijaisen määrääminen sosiaali- ja terveystoimialalla palvelukokonaisuuksien johtajille ja hallintojohtajalle

HEL 2017-006224 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti muuttaen 25.1.2019 (17 §) tekemäänsä päätöstä siten, että sosiaali- ja terveystoimialan palvelukokonaisuuksien johtajien ja hallintojohtajan sijaisina toimivat 1.1.2020 alkaen alla luetellussa järjestyksessä:

perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan osalta

        lastensuojelun johtaja

        perhepalvelujen johtaja

        nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja

        vammaistyön johtaja

terveys- ja päihdepalvelujen johtajan osalta

        psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja

        johtajahammaslääkäri

        terveysasemien johtajalääkäri

sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan osalta

        lännen palvelualueen johtaja

        etelän palvelualueen johtaja

        pohjoisen palvelualueen johtaja

        idän palvelualueen johtaja

        arviointitoiminnan johtaja

        Helsingin sairaalan johtajalääkäri

 

hallintojohtajan osalta

        henkilöstö- ja kehittämispäällikkö

        talous- ja suunnittelupäällikkö

        hallintopäällikkö

        tukipalvelupäällikkö

        tietohallintopäällikkö

        hankintapäällikkö

        viestintäpäällikkö.

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 5 luvun 10 §:n 6 momentin mukaan palvelukokonaisuuden johtajan ja hallintojohtajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa toimialajohtajan määräämä viranhaltija.

Toimialajohtaja muuttaa tekemäänsä päätöstä perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan ja hallintojohtajan sijaisten osalta. Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan ja hallintojohtajan osalta sijaisjärjestystä on muutettu.

Lisätiedot

Seija Petäjäaho, johdon assistentti, puhelin: 310 42605

seija.petajaaho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Palvelukokonaisuuksien johtajat

 

hallintojohtaja

 

johdon assistentit (jakelu edelleen oman toiminnan osalta)

 

Talpa/Palha/pavelukoordinaattori

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566