Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

 

 

 

 

26.11.2019

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

 

 

 

 

165 §

Määräys huollon tarpeen selvittämiseksi terveys- ja päihdepalvelujen sosiaali- ja kriisipäivystyksen sosiaalityössä

HEL 2019-011584 T 05 00 01

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti, että terveys- ja päihdepalvelujen palvelukokonaisuuden sosiaali- ja kriisipäivystyksen sosiaalipäivystysyksikön sosiaalityöntekijä ********** on sosiaalihuoltolain (710/1982) 41 §:ssa säädetyin edellytyksin oikeus päästä huollon tarpeessa olevan henkilön asuntoon tai muuhun olinpaikkaan sekä oikeus tässä tarkoituksessa pyytää tarvittaessa virka-apua poliisiviranomaiselta.

Määräys päättyy, kun määräyksen kohteena olevan henkilön tässä päätöksessä mainittu virkasuhde päättyy, ellei määräystä peruta päätöksellä aiemmin.

Samalla toimialajohtaja kehotti sosiaali- ja kriisipäivystyksen sosiaalityötä päivittämään luettelon sosiaalityöntekijöistä, joilla on oikeus päästä henkilön asuntoon tai olinpaikkaan huollon tarpeen selvittämiseksi.

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 5 luvun 9 §:n  mukaan sosiaali- ja terveystoimialan toimiajajohtaja johtaa sosiaali- ja terveystoimialan toimintaa ja hallintoa.

Sosiaalihuoltolain 41 §:n 1 (710/1982) momentin mukaan sosiaalityöntekijällä on oikeus päästä henkilön asuntoon tai muuhun olinpaikkaan, jos tämä on sosiaalihuollon ilmeisessä tarpeessa ja hänen etunsa vaatii sitä välttämättä terveyden, kehityksen tai turvallisuuden vakavan vaarantumisen vuoksi eikä henkilön sosiaalihuollon tarve muutoin ole selvitettävissä. 

Määräyksen sosiaalityöntekijöille edellä mainituin perustein henkilön asuntoon tai muuhun olinpaikkaan pääsemiseksi antaa sosiaalihuoltolain 6 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen määräämä johtava sosiaalihuollon viranhaltija.

Sosiaalihuoltolain 41 §:n 2 momentin mukaan jos asuntoon tai olinpaikkaan pääseminen estetään, sosiaalityöntekijän tulee pyytää sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 22 §:n 1 momentissa tarkoitettua virka-apua poliisiviranomaiselta.

Lisätiedot

Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655

mikko.tamminen(a)hel.fi

Pia Mäkeläinen, sosiaali- ja kriisipäivystyksen päällikkö, puhelin: 310 43816

pia.makelainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianomainen työntekijä

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja kriisipäivystys

 

Psykiatria- ja päihdepalvelut

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566