Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

 

 

 

 

26.11.2019

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

 

 

 

 

157 §

Suun terveydenhuollon oikomishoidon uudistaminen -työryhmän asettaminen

HEL 2019-007488 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti asettaa sisäisen työryhmän suun terveydenhuollon oikomishoidon uudistamisen hankkeeseen.

Työryhmän puheenjohtajana toimii ********** suun terveydenhuollon lähipalvelujen ts. ylihammaslääkäri (vakanssi 026746).

Varapuheenjohtajana toimii ********** suun terveydenhuollon lähipalvelujen ylihoitaja (vakanssi 021618).

Työryhmän muut jäsenet ovat:

********** hammaslääkäri, Suun terveydenhuolto, Malmin hammashoitola

********** suuhygienisti, Suun terveydenhuolto, Pihlajamäen hammashoitola

********** vastaava hammaslääkäri, Suun terveydenhuolto, lähipalvelut

********** ts. vastaava hammaslääkäri, Suun terveydenhuolto, lähipalvelut

********** oikomishoidon erikoishammaslääkäri, Suun terveydenhuolto, Pihlajamäen hammashoitola

********** oikomishoidon ylihammaslääkäri, Suun terveydenhuolto, lähipalvelut

********** osastonhoitaja, Suun terveydenhuolto, lähipalvelut

********** ylihoitaja, Suun terveydenhuolto, keskitetyt palvelut

********** hammashoitaja, Suun terveydenhuolto, Vuosaaren hammashoitola

Työryhmän tulee saada työnsä valmiiksi 31.12.2020 mennessä. Työryhmä jatkaa seurantaryhmänä vuoden 2021. Oikomishoidon kehittämistyöryhmä, jonka puheenjohtajana on oikomishoidon ylihammaslääkäri, työskentelee tukena oikomishoidon uudistamisen hankkeelle.

Työryhmän tehtävänä on:
• Tehdä oikomishoidon uudistamisen esitys vuoden 2019 loppuun mennessä ja tuoda esitys suun terveydenhuollon johtoryhmän päätettäväksi alkuvuodesta 2020
• Määrittää yhtenevät käytännöt suun terveydenhuoltoon oikomishoitoon hoitoon ottamiselle, oikomishoidon toteutukselle ja oikomishoidon päättämiselle
• Kuvata oikomishoidon prosessi suun terveydenhuollossa
• Kartoittaa oikomishoitoa tekevien työntekijöiden osaaminen ja tehdä suunnitelma oikomishoidon osaamisen kehittämisestä huomioiden suun terveydenhuollon eri ammattiryhmät
• Tehdä esitys oikomishoidon tiimien rakenteesta ja henkilömitoituksesta sekä rekrytointisuunnitelma
• Määrittää, miten oikomishoidon prosessia johdetaan ja kehitetään sekä mitkä ovat oikomishoidon prosessin omistajan tehtävät. Määritystyössä tulee ottaa kantaa myös oikomistiimien esimiehisyyteen
• Määrittää oikomishoidon johtamisen mittarit: miten suun terveydenhuollossa oikomishoitoa ja sen toteutumista ja tiimityötä mitataan nelimaalin osa-alueet huomioiden
• Tehdä esitys oikomishoidon keskittämisestä ja kuvata, miten oikomisen keskittäminen vaikuttaa nykyiseen hammashoitolaverkkoon.

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 5 luvun 9 §:n mukaan toimialajohtaja johtaa sosiaali- ja terveystoimialan toimintaa ja hallintoa.

Helsingin suun terveydenhuollossa oikomishoitoa tuotetaan yhdeksässä eri hammashoitolassa, joissa on erilainen oikomishoidon henkilöstömitoitus ja osaamisprofiili ja siten erilaiset toimintamallit. Resurssien niukkuuden takia eri puolille kaupunkia on muodostunut oikomishoidon jonoja. Oikomishoidon yhtenäistä mitoitusta, osaamistarvetta eikä vakioituja toimintamalleja ole määritelty vaadittavalla tarkkuudella, mistä johtuen väestö on eriarvoisessa asemassa oikomishoitoon ottamisessa, hoidon toteutuksessa ja sen lopettamisessa. Alle 18-vuotiaiden väestö kasvaa Helsingissä noin 2 000 lapsella ja nuorella vuosittain. Oikomishoidon osaajia kaikista ammattiryhmistä on eläköitymässä lähivuosina. Näistä syistä johtuen Helsingin suun terveydenhuoltoon tarvitaan väestön oikomishoidon tarpeeseen pohjautuvat kaupunkitasoinen mitoitus ja yhtenäiset toimintamallit. Oikomishoidon keskittäminen ja ennakoiva rekrytointi sekä oikomishoidon osaamisen johtaminen turvaavat paremmin rajallisten resurssien hyödyntämisen yhdenvertaisen hoidon järjestämiseksi ja tuottamiseksi potilaiden parhaaksi kustannustehokkaasti henkilöstön osaamisesta huolehtien.

Lisätiedot

Sinikka Varsio, vs. johtajahammaslääkäri, puhelin: 310 50535

sinikka.varsio(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Työryhmän jäsenet

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Työryhmärekisteri

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566