Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

 

 

 

 

15.11.2019

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

 

 

 

 

154 §

Muutossopimuksen allekirjoittaminen

HEL 2019-011808 T 07 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti allekirjoittaa CGI Suomi Oy:n kanssa tehdyn muutossopimuksen, jonka perusteella päätöksen perusteluosassa listattuja pääsopimuksia muutetaan siten, että niiden liitteisiin lisätään Helsingin kaupungin tietoturvallisuusliite, sekä henkilötietojen käsittelytoimen kuvaukset sopimuksittain.

Päätöksen perustelut

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU 2016/679) luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (Tietosuoja-asetus) on tullut sovellettavaksi 25.5.2018 alkaen. Asetuksen perusteella Helsingin kaupunki on tehnyt tietoturvallisuusliitteen, joka tulee liittää osaksi kaikkia uusia ja voimassa olevia palvelusopimuksia.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan ja CGI Suomi Oy:n välillä on voimassa seuraavat palvelusopimukset.

        284384 ATJ Apsa eAsiointi palvelusopimus 30.12.2014

        282145 ATJnet palvelusopimus 19.6.2014

        1132/93 ATK-ylläpitosopimus 4.5.1993

        11377/2003 Käyttöpalvelusopimus (IBM keskuskonejärjestelmien käyttöpalvelu) 17.12.2003

        280024 ATJ-Edustapalvelimien käyttöpalvelusopimus

        279689/218 C9000-ylläpitosopimus 10.12.2012

        21898 Vasta-ohjelmiston ylläpitopalvelusopimus

        15196 Datawell –sovellus- ja tietokantapalvelimen käyttöpalvelu 8.5.2008

        19010 Ecomed-sovelluspalvelimen käyttöpalvelu 8.5.2008

        285988 Effica asiakastietojärjestelmän käyttöpalvelu 27.2.2015

        26839 Facta Väestötiedot kyselykanta Palveluna-palvelusopimus 9.7.2012

        306701 Facta kuntarekisteri -erillispoiminnat palvelusopimus 2.7.2019

        285144 Hijat-Titania-liittymät 22.9.2015

        15198 Hoito DW-sovelluksen käyttöpalvelu 8.5.2008

        274720 Integraatioalusta palveluna 21.12.2011

        15195 JTT-käyttöpalvelun pääsopimus 8.5.2008

        3013/2004 Koki kiinteistöpito 25.3.2004

        281375 Koki kiinteistöpito ohjelmiston käytön, ylläpidon sekä lähitukipalveluihin liittyvä sopimus 31.10.2014

        26598 Kotihoidon Toiminnanohjausjärjestelmä 6.6.2012

        17345 Lastenvalvojien järjestelmän toimitus ja ylläpito 13.4.2007

        283527 ProConsona Adoptio-lisäosa 2.7.2015

        S20130222 MaMuT-järjestelmän ylläpito 8.1.2018

        12409/2004 Hoito DW ylläpito- ja kehitystyö 3.6.2004

        291161 Muutossopimus sopimukseen 12409 Hoito-DW ylläpito- ja kehitystyö 15.2.2016

        306906 SosDW-palvelusopimus 26.3.2018

        757/2002 SosDW käyttöpalvelusopimus 31.1.2003

        306929 Muutossopimus sopimukseen 238/2000 (Pegasos ylläpitosopimus) 28.9.2018

        238/2000 Pegasos potilastietojärjestelmän palvelusopimus 20.6.2000

        283429 Päätöksentuki –ohjelmiston ylläpitopalvelun sopimus 1.10.2014

        279124 SAS-ylläpitopalvelu 18.12.2012

        276178 Sepa-pankkiyhteyspalvelun palvelusopimus 20.1.2012

        HEL2014-0105321 Sopimus itsepalvelujärjestelmän käyttöönotosta Malmin sairaalassa 27.4.2016

        HEL2014-010532 Sopimus itsepalvelujärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä

        26524 Sosiaaliviraston käyttöpalvelusopimuksen 13871 Muutossopimus 26524 19.1.2011

Osana pääsopimuksien mukaisia sopimussuhteita toimittaja käsittelee tilaajan henkilötietoja tietosuoja-asetuksen 2 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Tilaaja toimii tietosuoja-asetuksen artiklan 4 mukaisena rekisterinpitäjänä ja toimittaja artiklan 4 mukaisena henkilötietojen käsittelijänä.  Tietosuoja-asetuksen velvoitteiden täyttämiseksi sopijapuolet sopivat muutossopimuksella pääsopimuksien päivittämisestä siten, että sopimusten liitteiksi lisätään Helsingin kaupungin tietoturvallisuusliite, sekä tietojen käsittelytoimen kuvaus sopimuksittain. Tällä muutossopimuksella ei siirretä rekisterinpitäjän vastuita henkilötietojen käsittelijälle.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 5 luvun 9 §:n mukaan sosiaali- ja terveystoimialan toimintaa ja hallintoa johtaa sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja. Näin ollen toimialajohtaja on toimivaltainen päättämään sopimusmuutoksesta.

Lisätiedot

Lassi Laine, atk-asiantuntija, puhelin: 310 43104

lassi.laine(a)hel.fi

Arja Rantanen, tietojärjestelmäpäällikkö, puhelin: 310 75505

arja.rantanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

CGI Suomi Oy

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Tietojärjestelmäpalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566