Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

 

 

 

 

07.10.2019

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

 

 

 

 

131 §

Tutkimuslupa tutkimukseen Suurten aineistojen analyysi muistisairauksien seulonnan tueksi

HEL 2019-009140 T 13 02 01

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja myönsi tutkimusluvan ********** tutkimuslupahakemukselle "Suurten aineistojen analyysi muistisairauksien seulonnan tueksi" (väitöskirja). Yhteyshenkilö on ylilääkäri ********** Tutkimuslupa on voimassa 31.8.2023 saakka.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen osallistuneita henkilöitä.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali- ja terveystoimelle.

Tutkija sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain (1050/2018) sekä muiden lakien ja asetusten tutkijalle asettamia vaatimuksia.

Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia Helsingin sosiaali- ja terveystoimeen.

Sähköinen tutkimusraportti tai sen osoite toimitetaan sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön osoitteella: helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Tutkimusryhmää voi vastaisuudessa tarvittaessa täydentää työntekijöillä ehdolla, että salassapitositoumukset toimitetaan sosiaali- ja terveystoimen kirjaamoon (diaarinumero HEL 2019-009140 mainittava).

Päätöksen perustelut

Tutkimuksen toteuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa päivitetyt katkaisurajat muistisairauksien seulonnassa käytetylle CERAD-testisarjalle. Uudet rajat huomioisivat myös ikä- ja koulutustason. Tutkimusta varten kerätään tietoa muistisairausdiagnoosin tai lievän kognitiivisen heikentymän diagnoosin saaneista henkilöistä, heidän CERAD-tuloksistaan sekä ikä- ja koulutustiedot. Muistisairausdiagnoosin saaneet henkilöt tunnistetaan hoitoilmoitusrekistereistä (Hilmo- ja AvoHilmo -tietokannoista). Näiden henkilöiden CERAD-tiedot sekä kognitioon vaikuttavat taustatiedot poimitaan terveydenhuollon potilasasiakirjoista. Tietoja säilytetään tutkimuksen rekisteriluvassa määritellyn keston mukaisesti (5 vuotta) tietoturvallisesti. Kyseessä on puhtaasti rekistereihin ja potilasasiakirjoihin liittyvä tutkimus. Tutkimuksen tietosuojaseloste sekä tietosuojaa koskeva vaikutusten arviointi ovat tutkimuslupahakemuksen liitteenä.

Tutkimusta varten tutkijalle myönnetään erilliset katseluoikeudet tutkimusjoukkoon kuuluvien asiakkaiden Helsingin sosiaali- ja terveystoimeen tallennettuihin asiakas/potilasrekisteriin kuuluviin tietoihin terveys- ja sosiaalitoimen Pegasos ja TerveysEffica.  Saatuaan tutkimusluvan, tutkija lähettää hakemuslomakkeet (Käyttöoikeus ja vaitiolositoumus sosiaalitoimen Pegasos; Käyttöoikeushakemus ja vaitiolositoumus terveystoimen asiakas- ja potilastietojärjestelmiin, Pegasos, Effica) Helsingin sosiaali- ja terveystoimeen käyttäjätunnusten antamista varten.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 8.5.2018 § 134 mukaan sosiaalihuollon asiakirjojen ja terveydenhuollon potilasasiakirjojen antamisesta päättää sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja (useampaa palvelukokonaisuutta koskevat tutkimukset).

Lisätiedot

Helena Soini, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46933

helena.soini(a)hel.fi

Liitteet

1

Tutkimuslupahakemus 22.8.2019

2

Tutkimuslupahakemus, 22.8.2019, liite, Tutkimussuunnitelma

3

Tutkimuslupahakemus, liite, kysely

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Yhteyshenkilö

Liite 1
Liite 2
Liite 3

Asiakastietojärjestelmä

Liite 1
Liite 2
Liite 3

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566