Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (4)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

 

 

 

 

01.10.2019

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

 

 

 

 

127 §

Päätös lääkejääkaappien ja lääkekaappien hankinnasta

HEL 2019-005429 T 02 08 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti hyväksyä hankinnassa seuraavien tarjoajien tarjoukset:

- Oy Yleiskylmä-Findri Ltd
- Suomen Kotikylmiö Oy
- VWR International Oy.

Tarkemmat tiedot hyväksytyistä tuotteista ilmenevät liitteestä 1, Vertailutaulukko.

Hankinnan arvioitu sitoumukseton kokonaisarvo koko hankintakaudelle, mahdollinen optiokausi mukaan lukien, on 500 000,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Taustaa

Hankinnan kohteena ovat terveydenhuollon käyttöön hankittavat lääkejääkaapit ja lääkekaapit. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan lisäksi sopimusta voi halutessaan käyttää myös Työterveys Helsinki.

Kilpailutuksen tarkoituksena on sopia puitejärjestelystä, jonka ehtojen perusteella toimittajat sitoutuvat toimittamaan tuotteita tilaajalle.

Tarjouspyyntö

Hankinnasta järjestettiin tarjouskilpailu hankintalain (1397/2016) mukaisella avoimella menettelyllä. Sosiaali- ja terveystoimialan hankintapalveluiden lisäksi tarjouspyyntöasiakirjojen valmistelussa oli mukana ydintoimintojen asiantuntijoita sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluista.

Tarjouspyynnössä määriteltiin hankittavien tuotteiden vähimmäisvaatimukset. Lisäksi tarjouspyynnön liitteenä oli sopimusluonnos.

Osatarjoukset kohderyhmittäin hyväksyttiin, eli tarjoaja saattoi antaa tarjouksen vaikka vain yhteen kohderyhmään.

Tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset kävivät ilmi tarjouspyynnöstä.

Tarjouspyyntö julkaistiin osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 29.5.2019. Määräajassa 17.6.2019 saapuneisiin lisätietokysymyksiin vastattiin 24.6.2019.

Tarjoukset tuli jättää 8.7.2019 mennessä. Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät seuraavat viisi (5) tarjoajaa:

- Labo Line Oy (0918872-4)
- Oy Yleiskylmä-Findri Ltd (0980267-5)
- Suomen Kotikylmiö Oy (1703795-0)
- Vingmed Oy (2790362-1)
- VWR International Oy (0614918-0)

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Hankintapalvelut on tarkastanut tarjoajien soveltuvuuden. Kaikki tarjoajat täyttivät asetetut soveltuvuusvaatimukset. Harmaan talouden torjuntaan liittyvät selvitykset ja hankintalain mukaiset pakolliset poissulkemisperusteet on tarkastettu tarjouspyynnössä kerrotun mukaisesti vain niiltä tarjoajilta, jotka tulivat vertailun perusteella valituiksi toimittajiksi.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen

Hankintapalvelut ja ydintoimintojen asiantuntijat ovat tarkistaneet tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden. Kokonaisuudessaan kaikki tarjoukset täyttivät tarjouksille asetetut kelpoisuusehdot.

Yksittäisten tuotteiden osalta kaikki tarjotut tuotteet eivät täyttäneet kaikkia asetettuja vaatimuksia.
Hylätyt tarjoukset on merkitty vertailupöytäkirjaan tuoteryhmäkohtaisesti. Vertailupöytäkirjassa (liite 1) on merkintä tuoteryhmittäin ja tarjoajakohtaisesti tarjotun tuotteen hylkäys sekä perustelut hylkäykselle. Hylkäämiset liittyvät merkittäviin poikkeamiin tuotteiden mitoissa ja/tai tilavuudessa. Tarjotut tuotteet eivät olleet tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten täsmennyspyynnöt

Kahdelle tarjoajalle lähetettiin 19.7.2019 sähköpostitse tarjouksen täsmennyspyyntö.

Toinen tarjoajista vastasi täsmennyspyyntöön annetussa määräajassa (26.7.2019), mutta toinen vasta sen päätyttyä. Määräajan jälkeen lähetettyä vastausta ei otettu huomioon tarjousten vertailussa.

Tarjousten vertailu ja valintaperusteet

Valinnan perusteena oli hankintalain (1397/2016) 115 § mukainen kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että hinnan painoarvo on 100 %, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kohderyhmittäin.
Laskukaava pisteille muodostuu seuraavasti, pienin annettu arvo jaetaan tarjotulla arvolla ja kerrotaan kohderyhmän maksipisteillä (100 pistettä). Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus ja perusteena halvin hinta. Pisteiden määräytyminen ja laskukaavat ovat nähtävillä hankintapäätöksen liitteenä olevasta vertailutaulukosta (liite 1).

Valittu toimittaja/toimittajat

Kohderyhmä

Toimittaja

  Toimittaja

1

Oy Yleiskylmä-Findri Ltd

  Suomen Kotikylmiö Oy

2

Oy Yleiskylmä-Findri Ltd

  Suomen Kotikylmiö Oy

3

Suomen Kotikylmiö Oy

 

4

Suomen Kotikylmiö Oy

 

5

VWR International Oy

 

6

VWR International Oy

 

7

Suomen Kotikylmiö Oy

  VWR International Oy

8

Suomen Kotikylmiö Oy

 

 

Tarjousten vertailutaulukossa (liite 1) on merkitty rasti niiden tuotteiden kohdalle, jotka ovat tulleet valituiksi sopimustuotteiksi. Hylättyjen tuotteiden kohdalle on kirjoitettu perustelut sille, miksi kyseinen tuote on hylätty.

Sopimuskausi

Sopimuskausi on kolme (3) vuotta ja se alkaa, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimukseen sisältyy mahdollisuus yhden (1) vuoden optiokauteen. Sosiaali- ja terveystoimiala varaa oikeuden neuvotella muutoksista tähän sopimukseen tilanteissa, jossa lainsäädäntö tai muu merkittävä vaatimus muuttuu. Lisäksi sosiaali- ja terveystoimiala varaa oikeuden irtisanoa sopimus kesken sopimuskauden, mikäli se on uuden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämismallin tuomien mahdollisten muutosten vuoksi välttämätöntä.

Tilaaja ei sitoudu mihinkään hankintamääriin vaan tuotteita hankitaan tarpeen mukaan.

Tämän päätöksen tiedoksisaanti ei ole sopimus, vaan valittujen toimittajien kanssa solmitaan erilliset sopimukset. Sopimus voidaan solmia aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai heidän katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Toimialajohtajan oikeus toteuttaa hankinta perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista sosiaali- ja terveystoimialalla 20.11.2018, § 309.

Lisätiedot

Marita Lehtinen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 43241

marita.lehtinen(a)hel.fi

Lehtonen Anniina, sairaanhoitaja, puhelin: 09 310 47707

anniina.lehtonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 7 § 2 mom.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

Tiedoksi

Työterveys Helsinki

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566