Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

 

 

 

 

16.09.2019

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

 

 

 

 

125 §

Sosiaali- ja terveystoimialan päätöksenteon tuen yksikön päällikön virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen

HEL 2019-009637 T 01 01 00

Päätös

Toimialajohtaja päätti muuttaa 1.10.2019 alkaen päätöksenteon tuen yksikön päällikkö ********** virantoimitusvelvollisuutta (vakanssinumero 035798) siten, että hän hoitaa nykyisten tehtäviensä lisäksi määräaikaisesti myös hankintapäällikön (vakanssinumero 035083) tehtävät.

Virantoimitusvelvollisuuden muutos lakkaa 1.3.2020 tai välittömästi uuden hankintapäällikön työsopimussuhteen alkaessa.

Päätöksen perustelut

Toimivalta

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2004) 23 §:n mukaan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä kunnan viranomainen voi varattuaan tilaisuuden tulla kuulluksi päättää, että viranhaltijan virantoimitusvelvollisuutta muutetaan, jos toiminnan uudelleenjärjestely tai muu perusteltu syy sitä edellyttää.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 1.7.2019 mukaan hankintapäällikön tehtävään ottaa toimialajohtaja.

Perustelut muutokselle

Hankintapäällikön tehtävä jäi avoimeksi, kun aiempi toimenhaltija siirtyi toisen työnantajan palvelukseen. Hankintapäällikön tehtävän rekrytoinnin ajaksi hankintapalvelujen esimiestyön jatkuvuus voidaan ratkaista laajentamalla päätöksenteon tuen yksikön päällikön virantoimitusvelvollisuutta koskemaan myös hankintapalvelujen esimiestyötä.

Kuuleminen

Päätöksenteon tuen yksikön päällikkö ********** on kuultu virantoimitusvelvollisuuden muutoksesta 12.9.2019 ja hän on antanut muutokseen suostumuksensa.

Lisätiedot

Tiina Mäki, hallintojohtaja, puhelin: 310 52483

tiina.j.maki(a)hel.fi

Liitteet

1

henkilöstönkuuleminen_12092019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

viranhaltija

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Hallintojohtaja

 

Hallintopäällikkö

 

Taloushallintopalvelut

 

hallintosihteeri

 

toimistosihteeri

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566