Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

 

 

 

 

12.09.2019

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

 

 

 

 

124 §

ERHEPYKÄLÄ

HEL 2019-008927 T 02 05 00

Päätös

 

Lisätiedot

Antti Lampinen, hankintasihteeri, puhelin: 310 50514

antti.lampinen(a)hel.fi

Kati Puittinen, Hankintasihteeri, puhelin: 310 73663

kati.puittinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566