Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (4)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

 

 

 

 

03.09.2019

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

 

 

 

 

121 §

Matkapalveluiden yhdistetyn suoraohjaus- ja ylivuotoliikennöinnin hankinta

HEL 2018-008398 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti hyväksyä hankinnan kohteena olleen matkapalveluiden liikennöinnin suoraohjaus –ja ylivuotoliikennöinnin palveluntuottajiksi liitteessä 1 mainitut palveluntuottajat.

Päätös on tehty käydyn tarjouskilpailun perusteella ja palveluntuottajat on valittu kokonaistaloudellisessa edullisuusjärjestyksessä. Kokonaistaloudellisen edullisuuden mukainen tarjousvertailu on esitetty liitteessä 2.

Hankinnan sitoumukseton ennakoitu arvo perussopimuskaudelle on noin 7 000 000 euroa (alv 0%). Sosiaali- ja terveystoimiala ei sitoudu mihinkään hankintamääriin, vaan palvelua tilataan tarpeen mukaan.

Päätös on ehdollinen sillä ehdolla, että valitut palveluntuottajat toimittavat asetettujen vaatimusten mukaisesti rikosrekisteriotteensa, taloudellista tilannettaan koskevat selvitykset ja muut vaadittavat lisäselvitykset ennen sopimusten allekirjoittamista.

Päätöksen perustelut

Hankinnan taustaa

Hankinnan kohteena ovat Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan vammaispalvelulain, sosiaalihuoltolain, kehitysvammalain, lastensuojelulain tai muun lainsäädännön perusteella korvattavien asiakaskuljetusten matkapalvelujen liikennöinti.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti keskeyttää aiemman matkapalveluiden suoraohjaus- ja ylivuotoliikennöinnin hankinnan päätöksessään § 28 (18.2.2019). Samassa päätöksessä toimialajohtaja päätti velvoittaa hankintayksikön kilpailuttamaan suoraohjaus- ja ylivuotoliikennöinnin hankinnan uudelleen. Tässä hankinnassa on kyse tästä uudelleenkilpailutuksesta.

Hankinnasta jätettiin hankintailmoitus (2018-008398) HILMA-ilmoituspalveluun (www.hankintailmoitukset.fi) 21.5.2019.

Hankinta oli julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 25 §:n kohdan 3 mukainen kansallisen kynnysarvon ylittävä sosiaali- ja terveyspalveluja koskeva palveluhankinta, johon sovelletaan hankintalain 12 luvun säännöksiä. Hankinta toteutettiin avointa menettelyä käyttäen.

Tarjoukset tuli jättää hankintayksikölle Tarjouspalvelu-portaalin kautta 19.6.2019 klo 23:00 mennessä.

Kilpailutuksen periaatteet

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä matkapalvelujen liikennöintiä koskevan kilpailutuksen (HEL 2018-008398) keskeiset periaatteet ja ehdot päätöksessään § 249 (09.10.2018).

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemään hankinnasta päätöksen, allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopimukset sekä päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Tarjouskilpailu

Matkapalvelujen liikennöinnin suoraohjaus- ja ylivuotoliikennöinnin hankinnasta järjestettiin tarjouskilpailu, jonka perusteella valitaan kategorioittain palveluntarjoajat. Tarjouskilpailu käynnistettiin 21.5.2019 julkaistulla tarjouspyynnöllä.

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää hankintayksikölle tarjouspyyntöä koskevia kysymyksiä, jotka tuli esittää hankintayksikölle 5.6.2019 klo 23:59 mennessä.

Kilpailutuksessa oli 2 alakohdetta (henkilöautot ja inva-autot), joista tarjouksia pystyi esittämään molempiin, sekä molempien alakohteiden sisällä yhteen tai useampaan ajoneuvoon.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa määriteltiin hankittavat palvelut sekä tarjoajille että eri palveluille asetettavat vähimmäisvaatimukset.

Vaatimusten tulee toteutua koko sopimuskauden ajan.

Tarjousten jättämisen määräaikaan mennessä 19.6.2019 klo 23:00 saapui yhteensä 29 tarjousta.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen

Hankintatyöryhmä on tarkistanut saapuneiden tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden ja 26 tarjousta 29 tarjouksesta täytti tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset ja vähimmäisvaatimukset.

Tarjoajien Idaali, Ajyb Oy ja Topline Taksiliikenne Oy tarjoukset eivät olleet tarjouspyynnönmukaisia. Tarjoajat Idaali ja Ajyb Oy eivät toimittaneet tarjouksensa yhteydessä vaadittuja selvityksiä henkilöstön koulutuksesta, työvoimasta ja alihankinnan käytöstä. Tarjoajan Topline Taksiliikenne Oy tarjouksesta puuttui koulutussuunnitelma ja selvitys ammattipätevyydestä oli puutteellinen.

Tarjoaja GREEN TAXI OY tarjous oli tarjouspyynnönmukainen, mutta vaaditut selvitykset henkilöstön koulutuksesta ja työvoimasta olivat sekavia. Hankintatyöryhmä pyysi GREEN TAXI OY:ltä lisäselvitystä sähköpostitse 5.7.2019, johon tarjoaja ei määräaikaan 19.7.2019 mennessä vastannut.

Tarjoaja J. Ursin Oy ilmoitti 8.7.2019 vetäytyvänsä pois tarjouskilpailusta.

Näitä viittä tarjoajaa lukuun ottamatta, kaikki loput määräajassa toimitetut tarjoukset etenivät näin ollen tarjousvertailuun.

Lisäselvityksiä pyydettiin myös tarjoajilta Ahlgrens Bilar Oy Ab:lta ja Järagroup Oy:lta liittyen tarjoajien toimittamiin koulutussuunnitelmiin sähköpostitse 5.7.2019 johon molemmat tarjoajat vastasivat määräaikaan 19.7.2019 mennessä. Vastaanotetut selvitykset todettiin riittäviksi.

Tarjousvertailu ja kilpailutuksen tulos

Hankinnassa käytetään kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena halvinta hintaa (70%) sekä alennusprosenttia (30%). Vertailu tehdään pisteluvulla, joka saadaan summaamalla hinta- ja alennusprosenttipisteet keskenään. Hankinnan kohdetta koskevat korkeat laatuvaatimukset on määritelty tarjouspyynnön liitteenä olleessa palvelukuvauksissa ehdottomina vähimmäisvaatimuksina siten, että ne vastaavat hankintayksikön määrittelemää laatutasoa.

Ajoneuvoja valitaan inva-autojen alakohteeseen 62 kappaletta ja henkilöautojen alakohteeseen 12 kappaletta. Tarjotut ajoneuvot asetetaan edellä mainitun pisteluvun mukaiseen järjestykseen.

Kunkin tarjouksen sijoittumisjärjestys tarjouskilpailussa ilmenee liitteen 2 vertailutaulukosta. Kilpailutuksena tuloksena valittavat ajoneuvot näkyvät liitteen 2 vertailutaulukossa vihreällä värillä.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala on pyytänyt tarjoajilta Mr. Taxi Oy, Javatrans Oy, Mesolat Oy, Haitaxi Oy, Helsinki Air Shuttle Oy ja Mavo Oy selvitystä poikkeuksellisen korkeista alennusprosenteista ja todennut vastaanotetut selvitykset riittäviksi.

Sopimus

Valittujen palveluntuottajien kanssa tehdään kaksivuotinen (2) sopimus. Sopimuskauden palvelun tuottaminen on suunniteltu alkavaksi 2.10.2019, mutta alkamisajankohdat voivat poiketa toisistaan. Sopimusta voidaan jatkaa sosiaali- ja terveystoimialan päättäessä siten, että sopimus jatkuu voimassa toistaiseksi. Sosiaali- ja terveystoimiala kilpailuttaa hankintansa säännöllisin määräajoin.

Helsingin kaupunkia ja palveluntuottajaa sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet asiasta sopimuksen. Sopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai heidän katsotaan saaneen päätöksen ja valitusoikeuden tiedoksi.

Lisätiedot

Akusti Lankinen, suunnittelija, puhelin: 310 23112

akusti.lankinen(a)hel.fi

Tuomas Päivinen, kuljetuspalvelupäällikkö, puhelin: 310 51991

tuomas.paivinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1 valitut palveluntuottajat

2

Salassa pidettävä (JulkL 7 § 2 mom.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1
Liite 2

Tukipalvelut

 

Hankintapalvelut

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566