Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

 

 

 

 

22.07.2019

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

 

 

 

 

109 §

Erityissosiaalityöntekijän viran nimikkeen muuttaminen sosiaali- ja kriisipäivystyksen poliisisosiaalityössä

HEL 2019-007988 T 01 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti muuttaa erityissosiaalityöntekijän viran (vakanssi 083760) nimikkeen sosiaalityöntekijäksi 1.9.2019 lukien sosiaali- ja kriisipäivystyksen poliisisosiaalityössä.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päättää Terveys- ja päihdepalveluiden sosiaali- ja kriisipäivystyksen poliisisosiaalityön erityissosiaalityöntekijän viran nimikkeen muuttamisesta (Hallintosääntö 14 luku 1 § 2 mom. 9 kohta).

Erityissosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimus määräytyy sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/15) mukaan (laillistettu sosiaalityöntekijä). Työtehtävät ovat samoja kuin sosiaalityöntekijällä. Sosiaalityöntekijä -nimike kuvaa viran tehtäviä paremmin kuin erityissosiaalityöntekijä. Vakanssin nimike on syytä muuttaa sosiaalityöntekijäksi.

Viran nimikkeen muuttaminen koskee erityissosiaalityöntekijän virkaa, jonka hoitaja jää eläkkeelle 31.7.2019. Esitetystä virkanimikkeen muutoksesta ei aiheudu lisäkustannuksia, koska sosiaalityöntekijän tehtäväkohtainen palkka on pienempi.

Lisätiedot

Pia Mäkeläinen, sosiaali- ja kriisipäivystyksen päällikkö, puhelin: 310 43816

pia.makelainen(a)hel.fi

Liitteet

1

henkilöstöjohtajan päätös

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

 

Terveys- ja päihdepalvelut, palvelukokonaisuuksien johtaja

 

Sosiaali- ja kriisipäivystys

 

Henkilöstö- ja työhyvinvointipalvelut

 

Taloushallintopalvelut

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566