Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (4)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

 

 

 

 

12.07.2019

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

 

 

 

 

106 §

Päätös fysioterapian laitteiden, välineiden ja tarvikkeiden hankinnasta

HEL 2019-004163 T 02 08 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti hyväksyä hankinnassa seuraavien tarjoajien tarjoukset:

Ab HUR Oy
Fysioline Oy
Fysiostore Oy
HALTIJA Group Oy
Lojer Oy
Pedihealth Oy
Saga Trade Finland Oy.

Tarkemmat tiedot hyväksytyistä tuotteista ilmenevät liitteestä 1, Vertailutaulukko.

Toimialajohtajan oikeus toteuttaa hankinta perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista sosiaali- ja terveystoimialalla 20.11.2018, § 309.

Tämän päätöksen tiedoksisaanti ei ole sopimus, vaan valittujen toimittajien kanssa solmitaan erilliset sopimukset. Sopimus voidaan solmia aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai heidän katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Hankinnan arvioitu sitoumukseton kokonaisarvo koko hankintakaudelle, mahdollinen optiokausi mukaan lukien, on 1 000 000,00 euroa. Tilaaja ei sitoudu mihinkään hankintamääriin.

Päätöksen perustelut

Kilpailutuksen taustaa

Edellinen sopimuskausi päättyi 29.10.2018, jonka jälkeen sitä jatkettiin toistaiseksi.

Kilpailutuksen tarkoituksena on sopia puitejärjestelystä, jonka ehtojen perusteella toimittajat sitoutuvat toimittamaan tuotteita tilaajalle.

Tarjouspyyntö

Hankinnasta järjestettiin tarjouskilpailu hankintalain (1397/2016) mukaisella avoimella menettelyllä. Sosiaali- ja terveystoimialan hankintapalveluiden lisäksi tarjouspyyntöasiakirjojen valmistelussa oli mukana ydintoimintojen asiantuntijoita sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluista.

Tarjouspyynnössä määriteltiin hankittavien tuotteiden vähimmäisvaatimukset. Lisäksi tarjouspyynnön liitteenä oli sopimusluonnos.

Osatarjoukset kohderyhmittäin hyväksyttiin, eli tarjoaja saattoi antaa tarjouksen vaikka vain yhteen kohderyhmään.

Tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset kävivät ilmi tarjouspyynnöstä.

Tarjouspyyntö julkaistiin osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 6.5.2019. Määräajassa 20.5.2019 saapuneisiin lisätietokysymyksiin vastattiin 27.5.2019.

Tarjoukset tuli jättää 10.6.2019 mennessä. Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät seuraavat kahdeksan (8) tarjoajaa:

- Ab HUR Oy (2014716-5)
- Fysioline Oy (0927611-8)
- Fysiostore Oy (2277910-7)
- HALTIJA Group Oy (2412395-3)
- Lenaco Oy (1578293-0)
- Lojer Oy (2552542-8)
- Pedihealth Oy (0620679-8)
- Saga Trade Finland Oy (0907921-0).

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Hankintapalvelut on tarkastanut tarjoajien soveltuvuuden. Kaikki tarjoajat täyttivät asetetut soveltuvuusvaatimukset. Harmaan talouden torjuntaan liittyvät selvitykset ja hankintalain mukaiset pakolliset poissulkemisperusteet on tarkastettu tarjouspyynnössä kerrotun mukaisesti vain niiltä tarjoajailta, jotka tulivat vertailun perusteella valituiksi toimittajiksi.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen

Hankintapalvelut ja ydintoimintojen asiantuntijat ovat tarkistaneet tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden. Kokonaisuudessaan kaikki tarjoukset täyttivät tarjouksille asetetut vaatimukset. Kaikki tarjoajat toimittivat tarjouspyynnössä vaaditut selvitykset mm. reklamaatiokäytännöistä ja takuuajan jälkeisestä huoltopalvelusta.

Yksittäisten tuotteiden osalta kaikki tarjotut tuotteet eivät täyttäneet kaikkia asetettuja vaatimuksia. Mikäli tarjottu tuote ei vastannut tarjouspyynnön vaatimuksia, se hylättiin. Jos yksikin tuote kohderyhmässä hylättiin, tarjoajan tarjous hylättiin koko kohderyhmän osalta. Hylättyjen tuotteiden kohdalle on kirjoitettu perustelut sille, miksi kyseinen tuote on hylätty.

Tarjousten täsmennyspyynnöt

Neljälle tarjoajalle lähetettiin 24.6.2019 sähköpostitse tarjouksen täsmennyspyyntö.

Kaikki tarjoajat vastasivat täsmennyspyyntöön annetussa määräajassa (1.7.2019). Kaikki täsmennykset hyväksyttiin, eivätkä ne aiheuttaneet muutoksia vertailuun.

Tarjousten vertailu ja valintaperusteet

Valinnan perusteena oli hankintalain (1397/2016) 115 § mukainen kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että hinnan painoarvo on 100 %.

Tarjouspyynnössä oli asetettu tarjoajille ja hankinnan sisällölle tiukat vähimmäisvaatimukset, joten vertailu pelkän hinnan perusteella katsottiin riittäväksi.

Valinnat tehtiin kohderyhmittäin halvimman hinnan mukaan siten, että yhteen kohderyhmään valittiin yksi toimittaja. Yhteen kohderyhmistä valittiin poikkeuksellisesti kaksi toimittajaa, sillä ne saivat vertailussa täsmälleen saman pistemäärän. Tarkemmat valintaperusteet on kerrottu tarjouspyynnössä.

Valintatyöryhmän päätöksellä joihinkin kohderyhmiin ei valittu lainkaan tuotteita.

Tarjousten vertailutaulukossa (liite 1) on merkattu rasti niiden tuotteiden kohdalle, jotka ovat tulleet valituiksi sopimustuotteiksi. Hylättyjen tuotteiden kohdalle on kirjoitettu perustelut sille, miksi kyseinen tuote on hylätty.

Sopimuskausi

Sopimuskausi on kolme (3) vuotta ja sen on suunniteltu alkavan 1.10.2019. Sopimukseen sisältyy mahdollisuus yhden (1) vuoden optiokauteen. Sosiaali- ja terveystoimiala varaa oikeuden neuvotella muutoksista tähän sopimukseen tilanteissa, jossa lainsäädäntö tai muu merkittävä vaatimus muuttuu. Lisäksi sosiaali- ja terveystoimiala varaa oikeuden irtisanoa sopimus kesken sopimuskauden, mikäli se on uuden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämismallin tuomien mahdollisten muutosten vuoksi välttämätöntä.

Sosiaali- ja terveystoimialan hankintapalvelujen hankinta-asiantuntijat ovat oikeutettuja tekemään sopimuskauden aikana vähäisiä muutoksia nyt valittuihin sopimustuotteisiin (tuotelisäyksiä tai tuotteiden poistamisia sopimuksista reklamaatioiden perusteella).

Tilaaja ei sitoudu mihinkään tiettyihin hankintamääriin vaan tuotteita hankitaan tarpeen mukaan.

Vertailutaulukko, josta ilmenevät tarkemmat tiedot valituista tuotteista, on tämän päätöksen liitteenä 1.

Lisätiedot

Iida Katila, hankinta-asiantuntija, puhelin: 050-3809958

iida.katila(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 7 § 2 mom.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1

Hankintapalvelut

 

SKH

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566