Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

 

 

 

 

04.07.2019

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

 

 

 

 

103 §

Ensihoidon sekä sosiaali- ja terveydenhuollon päivystyksen yhteistyön ohjausryhmän edustajajäsenen nimeäminen

HEL 2019-007211 T 00 01 06

Päätös

Toimialajohtaja päätti nimetä sosiaali- ja kriisipäivystyksen päällikkö ********** edustajajäseneksi sosiaali- ja terveysministeriön ensihoidon sekä sosiaali- ja terveydenhuollon päivystyksen yhteistyön ohjausryhmään

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt nimeämään edustajajäsenen ensihoidon sekä sosiaali- ja terveydenhuollon päivystyksen yhteistyön ohjausryhmään.

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti ensihoitopalvelun ja päivystystoiminnan yhteistyön ohjausryhmän toimikaudelle 8.1.2015-31.12.2018. Ohjausryhmän tavoitteena oli sovittaa yhteen ensihoitopalvelun, sosiaali- ja terveydenhuollon päivystyksen ja hätäkeskusten toimintaa siten, että näistä muodostuisi toimiva kokonaisuus väestön palvelutarpeen turvaamiseksi.

Terveydenhuollon ja sosiaalipäivystyksen yhteistyötä on vahvistettu lainsäädännössä, päivittämällä vuonna 2016 terveydenhuoltolakia (1326/2010; 50a§) ja sosiaalihuoltolakia (1301/2014; 29 a §). Edellä mainitun ohjausryhmän toimikauden päätyttyä on tarpeen perustaa uusi valtakunnallinen ohjausryhmä edelleen tukemaan ensihoidon ja sosiaalipäivystyksen välistä yhteistyötä ja integraatiota.

Ensihoidon sekä sosiaali- ja terveydenhuollon päivystyksen yhteistyön ohjausryhmän tehtävänä on:

1) vastata ensihoidon ja sosiaali- ja terveydenhuollon päivystyksen toiminnan yleisestä seurannasta (ml. sairaanhoitopiirien tuottamat tiedot toiminnasta, sen laadusta ja taloudesta)

2) ohjata ensihoidon ja sosiaali- ja terveydenhuollon päivystyksen välistä yhteistyötä ja integraatiota, ottaen huomioon, että toiminta tukee omalta osaltaan valtakunnallista kokonaisuutta

3) seurata ja tukea valtakunnallisten ohjeiden sekä alueellisten valmiussuunnitelmien valmistelua ja päivittämistä.

4) tukea sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisen, tuottamisen ja yhteensovittamisen lainsäädäntötyötä sekä tiedon hallintaa.

Ohjausryhmän toimikausi on 2.9.2019 – 31.12.2023

Ohjausryhmä voi perustaa alatyöryhmiä tarpeen mukaan ja määritellä niiden tehtävät.

Ohjausryhmä voi kutsua asiantuntijoita.

Lisätiedot

Pia Mäkeläinen, sosiaali- ja kriisipäivystyksen päällikkö, puhelin: 310 43816

pia.makelainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nimeämispyynnön esittäjä

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Terveys- ja päihdepalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566