Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

 

 

 

 

27.06.2019

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

 

 

 

 

99 §

Vammaisilta asumispalveluista ja tukitoiminnasta perittävät maksut (pysyväisohje PYSY051)

HEL 2019-007243 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti antaa liitteen 1 mukaisen pysyväisohjeen vammaisilta asumispalveluista ja tukitoimista perittävät maksut PYSY051, 25.6.2019. Ohje on voimassa 1.9.2019 alkaen.

Samalla toimialajohtaja kumosi pysyväisohjeen vammaisilta asumispalveluista ja tukitoimista perittävät maksut PYSY051, 7.3.2018 samasta ajankohdasta lukien.

Päätöksen perustelut

Pysyväisohje PYSY051 koskee vammaisilta asumispalveluista ja tukitoimista perittäviä maksuja. Ohjetta on tarpeen selkeyttää ja päivittää vastaamaan nykyisen toiminnan tarpeita.

Ohjeeseen on tehty seuraavat muutokset:

-poistettu Perusmaksu-kappale ja korvattu se kappaleella Vammaisuuden perusteella järjestettäviin erityispalveluihin liittyvät ylläpitomaksut (uudet käyttöperusteiset ylläpitomaksut korvaavat kolme kiinteää perusmaksua)
-ateriamaksu muokattu vastaamaan uutta käytäntöä, jossa 13,40 täysateriahinta voi muodostua 8,25 euron osapäivän aterioista asumisyksikössä ja 5,15 euron ateriasta päiväaikaisessa toiminnassa
-tarkennettu aterioiden poissaololaskutusta
-lisätty viittaus: Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 18.6.2019 § 140
-tehty teknisiä muutoksia, jotka tarkentavat tekstiä, palveluja sekä ohjeistusta

Muutokset vaikuttavat asiakkaiden asemaan siten, että ne lisäävät yhdenvertaisuutta ja valinnanvapautta.

Hallintosäännön 5 luvun 9 §:n 1 momentin mukaan sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja johtaa sosiaali- ja terveystoimialan toimintaa ja hallintoa.

Lisätiedot

Ninna Katajainen, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 45947

ninna.katajainen(a)hel.fi

Liitteet

1

PYSY051 (25.6.2019)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Sosiaali- ja terveystoimiala/asiakirjakeskus

Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566