Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (4)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

 

 

 

 

24.06.2019

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

 

 

 

 

95 §

Sosiaali- ja terveystoimialan toimintasääntö 1.7.2019 alkaen

HEL 2019-006939 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti kumota 30.4.2019 § 75 tekemänsä päätöksen ja hyväksyä liitteenä 1 olevan sosiaali- ja terveystoimialan toimintasäännön liitteineen (tämän päätöksen liitteet 2‒5) 1.7.2019 alkaen.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 16.1.2019 (§ 5) 14 luvun 1 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan toimialajohtaja hyväksyy toimialan toimintasäännön.

Toimialan toimintasäännössä määritellään hallintosääntöä yksityiskohtaisemmin toimialan organisaatio, tehtävät ja toimivallat. Toimintasäännöllä toimialajohtaja delegoi toimivaltaansa sekä määrää johtamansa organisaation rakenteesta ja tehtävistä siltä osin kuin ne kuuluvat hänen toimivaltaansa.

Nyt hyväksyttävällä toimintasäännöllä vahvistetaan 1.7.2019 ja sen jälkeen voimaan tulevat muutokset tämän päätöksen liitteenä olevan toimintasäännön ja sen liitteiden mukaisesti. Kyseessä on 1.5.2019 voimaan tulleessa toimintasäännössä havaittujen virheiden korjauksesta ja eräiden vähäisten organisaatiomuutosten päivittämisestä, jotka on organisaatiokuvauksen ajantasaisuuden ja toimivaltakysymysten vuoksi tarpeen muuttaa toimintasääntöön. Jäljempänä on kuvattu kunkin palvelukokonaisuuden ja hallinnon osalta tehdyt keskeisimmät korjaukset ja muutokset.

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelukokonaisuudessa vammaistyössä vammaisten sosiaalityön -yksikön alle on lisätty uusi alayksikkö Kallion perhekeskus / vammaisten sosiaalityö. Muutos liittyy eräiden vammaistyön palvelujen siirtymisestä 4.6.2019 avattuun Kallion perhekeskukseen.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen organisaatiorakenne 1.7.2019 alkaen kuvataan toimintasäännön liitteessä 1 (tämän päätöksen liitteessä 2).

Terveys- ja päihdepalvelut

Terveys- ja päihdepalvelujen palvelukokonaisuudessa psykiatria- ja päihdepalveluissa psykiatria- ja päihdepalvelut perusterveydenhuollolle -alayksikön alle on lisätty kaksi työyksikköä: Mieppi mielenterveyspalvelupiste Myllypuro ja Terveysasemilla työskentelevät mielenterveys- ja päihdetyön sairaanhoitajat. Psykoosipalvelut -yksikön alle on lisätty työyksikkö Psykoosipalvelujen perhetyö Kalasatama. Päihdepalvelut -yksikön alle on puolestaan lisätty työyksikkö Päihdepalvelujen Jelppi. Muutokset ovat edelleen jatkoa psykiatria- ja päihdepalvelujen vuoden alusta aloitetulle organisaation uudistamiselle.

Suun terveydenhuollon lähipalveluissa Hammashoitolaryhmään 6 on lisätty uudeksi työyksiköksi Linnankoskenkadun hammashoitola.

Terveys- ja päihdepalvelujen organisaatiorakenne 1.7.2019 alkaen kuvataan toimintasäännön liitteessä 2 (tämän päätöksen liitteessä 3).

Sairaala,- kuntoutus- ja hoivapalvelut

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen palvelukokonaisuudessa fysioterapia-yksikön alle on lisätty uusi työyksikkö Kotikuntoutusfysioterapia.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen organisaatiorakenne 1.7.2019 alkaen kuvataan toimintasäännön liitteessä 3 (tämän päätöksen liitteessä 4).

Hallinto

Henkilöstö- ja kehittämispalveluissa Osaamisen kehittämisen alayksikön päällikön nimike on muutettu vastaavasta kehittämissuunnittelijasta henkilöstön kehittämispäälliköksi.

Hallinnon organisaatiorakenne 1.7.2019 alkaen kuvataan toimintasäännön liitteessä 4 (tämän päätöksen liitteessä 5).

Sosiaali- ja terveystoimialan esimiestehtävät ovat joko virka- tai työsuhteisia. Virkasuhteiset esimiestehtävät sisältävät julkisen vallan käyttöä. Päätösvallan siirtämisessä tarvitaan tieto, onko vakanssi, johon päätösvaltaa siirretään, virka vai toimi. Tämän johdosta 1.7.2019 voimaan tulleeseen toimintasääntöön on lisätty organisaatiokuvauksiin tieto kunkin esimiestehtävän palvelussuhteen muodosta.

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Sosiaali- ja terveystoimialan toimintasääntö 1.7.2019 alkaen

2

Toimintasäännön liite 1 Perhe- ja sosiaalipalvelut - organisaatio 1.7.2019 alkaen.pdf

3

Toimintasäännön liite 2 Terveys- ja päihdepalvelut - organisaatio 1.7.2019 alkaen.pdf

4

Toimintasäännön liite 3 Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut - organisaatio 1.7.2019 alkaen.pdf

5

Toimintasäännön liite 4 Hallinto - organisaatio 1.7.2019 alkaen.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palvelukokonaisuuksien johtajat

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Hallintojohtaja

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Hallintopäällikkö

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Päätöksenteon tuen päälliköt

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Tilastopalvelut

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Työnantaja- ja hyvinvointipalvelut

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Talous- ja suunnittelupalvelut

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Hallintosihteerit (päätöksen eteenpäin lähetys palvelujen päälliköille)

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Erityissuunnittelija

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566