Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

 

 

 

 

20.06.2019

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

 

 

 

 

94 §

Auroran avohoitovalmennus -yksikön pankkitilin hoitaminen ja tilinkäyttövaltuudet

HEL 2019-007135 T 00 01 00

Päätös

Toimialajohtaja päätti valtuuttaa Auroran avohoitovalmennus -yksikön osastonhoitaja ********** tai hänen sijaisensa apulaisosastonhoitaja ********** hoitamaan alla mainittuun pankkitiliin liittyvät asiat:

Danske Bank: FI72 8214 5710 0246 41

- saa tilata 16 debit-korttia
- saa määrätä korteille nostorajat 400 euroa/kerta
- saa avata tilille verkkopankin, määrittää moduulin, määrittää
  verkkopankin käyttäjät ja käyttövaltuudet      

Valtuutus on voimassa 20.6.2019 alkaen.   

Päätöksen perustelut

Rahoitusjohtaja on 18.4.2019 § 40 päättänyt avata kaupungille pankkitilin Auroran avohoitovalmennusyksikön asiakkaiden käyttöön ateriamaksuja varten. Ao. asiakasvaroilla hankitaan päivittäiset ruokatarpeet. Toiminta on olennainen osa asiakkaiden kuntoutusta. Toiminnan päätarkoituksena on valmentaa potilaita vastuulliseen rahankäyttöön ja asioiden hoitoon. Asukkaat ovat maksaneet tilille ruokarahaa ja sen avulla on hoidettu asiakkaiden ruokaostokset yhteistyössä henkilökunnan kanssa osana asiakkaiden kuntoutumisprosessia. Tämä työskentelymuoto on ollut vuosia valmennusyksikön käytössä.

Pankkitilin käyttöä ja osakirjanpitoa valvoo työyksikön esimies. Taloushallintopalveluliikelaitos tiliöi tiliotteet ja siirtää kirjanpitoon, tekee pankkitilistä kuukausittaiset täsmäytykset ja tilinpäätöksen tase-erittelyn. Debit-kortteja säilytetään työyksikön lukitussa kassakaapissa ja käyttäjätunnukset ja salasanat tietoturvallisesti.

Hallintosäännön 14 luvun 1 § 5 kohdan mukaisesti toimialajohtaja päättää pankkitilien käyttöoikeudesta ja käytön valvonnan järjestämisestä.

Lisätiedot

Tarja Eklöf, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42336

tarja.eklof(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Auroran avohoitovalmennus -yksikkö

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Danske Bank Oyj

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelupäällikkö

Talouspäällikkö

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566