Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

 

 

 

 

30.05.2019

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

 

 

 

 

87 §

Eräiden pysyväisohjeiden kumoaminen sosiaali- ja terveystoimialalla

HEL 2019-006012 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti kumota liitteessä 1 mainitut pysyväisohjeet.

Päätöksen perustelut

Vanhat pysyväisohjeet kumotaan, koska niille ei enää ole tarvetta tai koska ne eivät ole ajantasaisia ja toiminta on ohjeistettu muulla tavoin.

Joukkoa sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen aikana annettuja pysyväisohjeita ei ole enää sovellettu niiden vanhentumisen vuoksi. Lisäksi ohjeita on käynyt tarpeettomaksi muista syistä.

Kumottavat ohjeet koskevat sosiaali- ja terveystoimialan tai sitä edeltäneiden organisaatioiden ydintoimintaa, taloutta, henkilöstöä ja hallintoa.

Kumoamisen tarkempi syy on esitetty kunkin ohjeen kohdalla liitteessä 1. Toiminta on voinut muuttua lakimuutoksen vuoksi, siirtyä toisen toimialan vastuulle tai tulla ohjeistetuksi uudelleen. Osa pysyväisohjeista on muodostunut tarpeettomiksi, koska uusi ohjeistus on annettu kaupunkiyhteisesti. Lisäksi kumotaan ohjeita, jotka eivät koske asiakastyötä ja jotka on jo päivitetty toimintaohjeiksi sekä ohjeita, joiden mukaista toimintaa ei enää ole tarpeen ohjeistaa hallinnollisen ohjeen tasolla.

Kumottavat pysyväisohjeet on kartoitettu sosiaali- ja terveystoimialan hallintopalvelujen päätöksenteon tuki -yksikössä. Kartoitus on toteutettu yhteistyössä palvelukokonaisuuksien kanssa. Jokaisen kumottavan ohjeen on tarkastanut taho, joka vastaa ohjeen mukaisesta toiminnasta.

Ohjeiden kumoamisella ei ole vaikutusta asiakkaiden palveluihin tai asemaan.

Hallintosäännön 5 luvun 9 §:n mukaan sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja johtaa sosiaali- ja terveystoimialan toimintaa ja hallintoa.

Lisätiedot

Melissa Sharma, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36594

melissa.sharma(a)hel.fi

Liitteet

1

Kumottavat pysyväisohjeet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Sosiaali- ja terveystoimiala/asiakirjakeskus

Liite 1

Tiedoksi

Valmistelun tuki

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566