Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

 

 

 

 

30.04.2019

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

 

 

 

 

77 §

Kouluterveydenhuollon palvelujen myyminen Helsingin eurooppalaiselle koululle

HEL 2019-004954 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti myydä kouluterveydenhuollon palveluja Helsingin eurooppalaiselle koululle kolmena päivänä viikossa lukuvuonna 2019 – 2020 liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 19.6.2018 (§ 167) myydä kouluterveydenhuollon palveluja Helsingin eurooppalaiselle koululle kolmena päivänä viikossa lukuvuonna 2018 – 2019. 

Samalla lautakunta päätti, että sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen myymisestä kuntalain 127 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla vähäisessä määrin päättää toimialajohtaja.

Helsingin eurooppalainen koulu on valtion ylläpitämä koulu, joka on perustettu 1.1.2008. Koulun oppilaaksi otetaan ensisijaisesti Euroopan unionin henkilöstön lapsia ja mahdollisuuksien mukaan toissijaisesti myös muita lapsia. Eurooppalaisen koulun toiminta Helsingissä on kaupungin kannalta myönteinen asia, joka vastaa tavoitteeseen vahvistaa Helsingin kansainvälistä kilpailukykyä mm. lisääntyneenä vieraskielisen koulutuksen tarjontana. Sosiaali- ja terveystoimiala haluaa osaltaan olla mukana tukemassa Helsingin eurooppalaisen koulun toimintaa.

Lukuvuodeksi 2018 – 2019 tehtyä sopimusta kouluterveydenhuollon palvelujen myymisestä Helsingin eurooppalaiselle koululle on tarkoitus jatkaa saman sisältöisenä lukuvuonna 2019 – 2020. Sopimuksen mukaan kouluterveydenhuollon palvelut eurooppalaisessa koulussa toteutetaan siten, että työsopimuksen tekee työntekijä ja sosiaali- ja terveystoimiala, joka myy 60 prosenttia terveydenhoitajan työpanoksesta eurooppalaiselle koululle. Toimiala vastaa kaikista työsuhteen kustannuksista sekä työn johdosta ja valvonnasta. Koululle myydään nimenomaan palvelua, eikä toimiala vuokraa järjestelyssä työvoimaa.    

Kuntalain 7 §:n 1 momentin mukaan kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamansa tehtävät ja järjestää sille laissa erikseen säädetyt tehtävät. Kouluterveydenhuollon palvelujen myynti kuuluu kaupungin kuntalain 7 §:ssä säädettyyn toimialaan, kun palvelujen myynti ei loukkaa yhdenvertaisuutta, esimerkiksi kouluterveydenhuollon ja oppilas- ja opiskelijahuollon palvelujen järjestämistä muille helsinkiläisille opiskelijoille. Puhtaasti kaupallisen toiminnan ei katsota kuuluvan kunnan toimialaan, joten kouluterveydenhuollon palvelut myydään eurooppalaiselle koululle hinnalla, joka vastaa niiden tuottamisesta ja tarjoamisesta aiheutuneita kustannuksia. Ajalle 17.6.2019 – 30.6.2020 laskettuna terveydenhoitajan palkkakustannuksista 60 prosenttia on 25.489,50 euroa.

Kuntalain 126 §:n 1 momentti edellyttää, että kunnan hoitaessa lain 7 §:ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla, sen on annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi. Poikkeuksena tästä yhtiöittämisvelvollisuudesta on lain 127 §:n 1 momentin 1 kohdan perusteella toiminnan vähäisyys.

Vähäisyyttä tarkasteltaessa otetaan huomioon itse toiminta suhteessa sanotun toiminnan markkinoihin eli tässä terveydenhuollon markkinoihin. Tässä voidaan tarkastella terveydenhuollon markkinoita kokonaisuutena, ei siis vain kouluterveydenhuoltoa, koska siinä ei ole sellaisia erityispiirteitä, että se muodostaisi oman erillisen kokonaisuutensa.

Kun otetaan huomioon, että toiminnallisesti ja taloudellisesti kysymys on volyymiltään verraten pienestä osuudesta, on perusteita pitää toimintaa kuntalain tarkoittamana vähäisenä toimintana siten, ettei toimintaa ole tarvetta yhtiöittää.

Sopimus ei synny tällä päätöksellä vaan vasta, kun palvelujen ostaja ja myyjä ovat molemmat allekirjoittaneet sopimuksen.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 24 luvun 1 §:n 3 momentin mukaan viranhaltijan päätöksen perusteella tehtävät sopimukset allekirjoittaa se viranhaltija, joka on päättänyt sopimukseen sitoutumisesta, tai hänen määräämänsä henkilö.

Lisätiedot

Sari Tanner-Suonpää, lakimies, puhelin: 310 51946

sari.tannersuonpaa(a)hel.fi

Liitteet

1

Sopimusluonnos kouluterveydenhuollon palvelujen myymisestä Helsingin eurooppalaiselle koululle

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin eurooppalainen koulu

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1

Koulterveydenhuollon päällikkö

Liite 1

Taloushallinnon palvelut

Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566