Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

 

 

 

 

29.04.2019

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

 

 

 

 

73 §

Tulospalkkiojärjestelmän käyttöönotto sosiaali- ja terveystoimialalla vuonna 2019

HEL 2019-004631 T 01 02 03 01

Päätös

Toimialajohtaja päätti ottaa käyttöön kaupungin johtoryhmässä 18.3.2019 hyväksytyn sosiaali- ja terveystoimialan tulospalkkausjärjestelmän pöytäkirjan tämän asian liitteen 1 mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan tulospalkkiojärjestelmä on hyväksytty kaupungin johtoryhmässä 18.3.2019. Kaupungin tulospalkkioperiaatteiden mukaan toimialajohtaja päättää tulospalkkiojärjestelmän käyttöönotosta kaupungin johtoryhmäkäsittelyn jälkeen.

Sosiaali- ja terveystoimialan tulospalkkiojärjestelmässä on mukana koko toimialan henkilökunta. Toimialan palvelukokonaisuuksien ja hallinnon palvelujen tulospalkkiosuunnitelmat ovat pöytäkirjan tämän asian liitteenä 1.

Lisätiedot

Aulikki Varjo, henkilöstöasiantuntija, puhelin: 310 43859

aulikki.varjo(a)hel.fi

Liitteet

1

Sote tulospalkkiosuunnitelma 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, virkaehtosopimus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palvelukokonaisuuksien johtajat ja hallintojohtaja

Liite 1

Henkilöstö- ja kehittämispäällikkö

Liite 1

Talous- ja suunnittelupäällikkö

Liite 1

Taloushallintopalvelu

Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566