Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

 

 

 

 

29.04.2019

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

 

 

 

 

70 §

Ulkokuntalaisten, pakolaisten ja paluumuuttajien lastensuojelusta ja lapsiperheiden palveluista perittävät korvaukset 1.5.2019 lukien

HEL 2019-004117 T 02 05 00

Päätös

Toimialajohtaja päätti, että ulkokuntalaisten, pakolaisten tai paluumuuttajien käyttäessä Helsingin lastensuojelun palveluja peritään kotikunnalta tai Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY) seuraavat korvaukset:

Asumispalvelu

24,74 euroa/asumisvuorokausi

Asumisharjoittelu

81,48 euroa/käynti

Kotipalvelu

69,62 euroa/tunti

Perhehoito

80,38 euroa/hoitovuorokausi

Perheneuvola

295,62 euroa/käynti

Vastaanottoperhetoiminta

173,05 euroa/käynti

 

Nämä korvaukset ovat voimassa siihen saakka, kunnes vuonna 2020 lasketaan vuoden 2019 toiminnallisen tilinpäätöksen perusteella uudet korvaukset.

Päätöksen perustelut

Korvaukset perustuvat vuoden 2018 toiminnallisen tilinpäätöksen tietoihin.

Lisätiedot

Jari Söderberg, johtava laskenta-asiantuntija, puhelin: 310 43152

jari.soderberg2(a)hel.fi

Katariina Ilves, suunnittelija, puhelin: 310 62404

katariina.ilves(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut

 

Hallintopalvelut/Päätöksenteon tuki

 

Talous- ja suunnittelupalvelut

 

Taloushallintopalvelu/Talpa

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566