Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

 

 

 

 

12.04.2019

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

 

 

 

 

64 §

Pitkäaikaishoidon enimmäismaksut 1.5.2019 lukien

HEL 2019-004134 T 02 05 00

Päätös

Toimialajohtaja päätti, että pitkäaikaishoidon hoitomaksujen enimmäismäärät ovat 1.5.2019 lukien:

 

euroa/hoito- päivä

euroa/kuukausi

Perusterveydenhuollon laitoshoito

359

10 932

Psykiatria:

 

 

laitoshoito

454

13 814

psykiatrinen perhehoito

75

2 295

Sosiaalihuollon vanhuspalvelun laitoshoito

249

7 570

 

                                                     

Nämä hinnat ovat voimassa siihen saakka, kunnes vuonna 2020 lasketaan vuoden 2019 toiminnallisen tilinpäätöksen perusteella uudet hinnat.

Päätöksen perustelut

Terveyslautakunta päätti 26.11.1992 § 301, että pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävien hoitomaksujen enimmäismäärä on enintään palvelun tuottamisesta aiheutuneet kustannukset laskettuina edellisen vuoden toiminnallisen tilinpäätöksen mukaisina.

Lisätiedot

Jari Söderberg, johtava laskenta-asiantuntija, puhelin: 310 43152

jari.soderberg2(a)hel.fi

Katariina Ilves, suunnittelija, puhelin: 310 62404

katariina.ilves(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

 

Terveys- ja päihdepalvelut

 

Talous- ja suunnittelupalvelut

 

Hallintopalvelut/Päätöksenteon tuki

 

Taloushallintopalvelu Talpa

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566